SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wiedza o Francji i krajach frankofońskich I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wiedza o Francji i krajach frankofońskich I
Kod przedmiotu 08.9-WH-FRMP-WK1-Ć-S14_genT8Y57
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Witold Kowalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie podstawowych informacji o Francji z zakresu historii, polityki, geografii, kultury, sztuki, literatury, sytuacji językowej, specyfiki życia codziennego oraz przedstawienie jej związków z krajami francuskojęzycznymi, jak i pozycji na arenie międzynarodowej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1. Francja – dane ogólne.
2. Geografia Francji.
3. Stereotypy na temat Francji.
4. Regiony francuskie i ich specyfika.
5. Gospodarka Francji.
6. Kultura francuska (sztuka, muzyka, kino).
7. Edukacja we Francji.
8. Polityka francuska: urzędy, instytucje, partie polityczne.
9. Społeczeństwo francuskie i jego specyfika: mentalność, życie codzienne w statystykach, wielokulturowość, zwyczaje tradycje, aktywność zawodowa, religie, rozrywki, główne problemy, itd.
10. Symbole Francji: 14 lipca, Marsylianka, Marianna, flaga francuska, dewiza „Liberté, Egalité, Fraternité”.
11. Znaczenie Francji na świecie.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja, burza mózgów.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Student otrzymuje zaliczenie z pozytywną oceną po uzyskaniu min. 31 punktów na 50. Zaliczenie obliczane jest na podstawie obecności na zajęciach (1 punkt za każdą obecność, maks.15), prezentacji wybranego regionu Francji (też 15 punktów) i ustnego kolokwium (5 pytań, każde za 4 punkty, w sumie 20 punktów). Skala ocen wygląda następująco:
0 – 30,99 punktów: 2,0
31 – 33,99 pkt : 3,0
34 – 37,99 pkt: 3,5
38 – 41,99 pkt: 4,0
42 – 45,99 pkt: 4,5
46 – 50 pkt: 5,0

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 -
Łącznie 100 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

1. Mermet Gérard, Francoscopie 2007, Larousse, Paris, 2006
2. Michaud Guy, Kimmel Alain, Le Nouveau Guide France, Hachette Livre, Paris, 1996
3. Kowalski Jacek, Anna i Mirosław Loba, Prokop Jan, Dzieje kultury francuskiej, Warszawa, PWN, 2006.

Literatura uzupełniająca

Materiały medialne (prasa, Internet, telewizja).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 04-05-2019 11:05)