SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka francuskiego IV - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka francuskiego IV
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRMP-PNJF4-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
  • dr Witold Kowalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka francuskiego 4 - Pisanie i gramatyka - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka francuskiego 4 - Rozumienie tekstu pisanego - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka francuskiego 4 - Mówienie - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka francuskiego 4 - Rozumienie ze słuchu - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka francuskiego 4 - Egzamin - Egzamin 0 0 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Osiągnięcie poziomu C1 znajomości języka francuskiego wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie rozumienia tekstu pisanego.

Wymagania wstępne

Pozytywna ocena z egzaminu PNJF z semestru IV.

Zakres tematyczny

Formułowanie tekstów o charakterze informacyjnym lub sprawozdawczym z detalicznymi szczegółami. Dobór leksyki pozwala na zindywidualizowanie wizji dotykanej problematyki. Umiejętność obrony własnych tez, kwestionowania opinii odmiennych oraz wzięcia pod uwagę elementów hipotetycznie możliwych.
Opanowanie biegłego stosowania w różnych kontekstach czasowych wszystkich form czasownikowych języka francuskiego w kontekstach zdań złożonych formalnie ze znajomością konstrukcji stylistycznych, które są niezbędne na poziomie B2+.

Rozumienie dowolnych treści zawartych w publikacjach książkowych i prasowych, również tych zawierających elementy tematyki specjalistycznej, zwroty idiomatyczne i podteksty kulturowe. Analiza dłuższych form literackich pisanych prozą i wierszem.

Aktywne uczestniczenie we wszelkich formach dyskusji na obojętnie jakie tematy ze swobodnym wypowiadaniem się, przedstawianiem własnych poglądów i spontanicznym, adekwatnym reagowaniem na wypowiedzi interlokutora. Dostosowanie się do rejestru językowego interlokutora niezależnie od jego statusu społecznego i pochodzenia. Formułowanie dłuższych oraz szczegółowych wypowiedzi w zakresie różnych dziedzin życia codziennego oraz głównych obszarów naukowych i społeczno-ekonomicznych.

Pełne zrozumienie długich form języka mówionego w zakresie języka standardowego i potocznego. Śledzenie dowolnej dyskusji na tematy współczesne, dzienników radiowych i telewizyjnych oraz przedstawień teatralnych i kabaretowych z elementami języka potocznego, grą słów czy też niestandardowym słownictwem dnia codziennego /niektóre neologizmy, skróty, zapożyczenia/.

Metody kształcenia

Praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja, debata, rundka, burza mózgów, technika ról i symulacja, ustne oraz pisemne ćwiczenia reprodukcyjne i produkcyjne, pisanie kreatywne, techniki ludyczne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z przedmiotu Praktyczna nauka języka francuskiego IV odbywa się na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach, kontroli bieżącej (prace pisemne, prezentacje ustne, itp).
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich sprawności wchodzących w skład przedmiotu Praktyczna nauka języka francuskiego IV.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu Praktyczna nauka języka francuskiego IV jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich sprawności wchodzących w skład kursu oraz pozytywna ocena z egzaminu, złożonego z części pisemnej i ustnej.
Ocena z egzaminu jest oceną końcową z przedmiotu.

Literatura podstawowa

1. Akyüz, A. (i in.), Exercices de grammaire en contexte, Hachette, Paris, 2001.
2. De Salins, G. i Dupré La Tour, S. Exercices de grammaire. Perfectionnement, Hatier, Paris, 1988.
3. Descayrac, Catherine, Lire la presse pour...Paris, CLE International, 1993.
4. Douënel, L., Jackson, G., i Raoul, S., Si tu t’imagines... Paris,Hatier/Didier 1994.
5. Héril, A. i Mégrier D., Techniques théâtrales pour la formation d’adultes, Retz, Paris, 2003
6. Mesana-Alais, Corinne, 10 modules pour la production écrite, Paris, Didier 2001.
7. Yaiche, Francis, Photos – Expressions, Hachette, Paris, 2003.

Literatura uzupełniająca

Dokumenty autentyczne, medialne i użytkowe (tekstowe, dźwiękowe, wizualne i auto-wizualne), fragmenty literatury pięknej, wybrane podręczniki i publikacje komplementarne dotyczące poszczególnych sprawności językowych.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2019 12:42)