SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Język francuski specjalistyczny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Język francuski specjalistyczny
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRMP-JFS-Ć-S15_pNadGen2DUR4
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
  • mgr Witold Kędziora
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie umiejętności interpretacji i tłumaczenia tekstu pisanego i mówionego w formie symultanicznej oraz pisemnej. Umiejętność słownikowego dostosowania się do różnych rejestrów językowych i zakresów tematycznych.

Wymagania wstępne

Uzyskanie pozytywnej oceny zaliczenia drugiego semestru studiów pierwszego stopnia.

Zakres tematyczny

Ćwiczenia mające na celu doskonalenie kompetencji językowej na różnych polach semantycznych wykraczających poza materię podstawowej bazy leksykalnej. Wprowadzenie elementów języka technicznego, prawnego i administracyjnego.

Metody kształcenia

Konwersatorium, dyskusje, indywidualna praca ze słownikiem/Internetem

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z przedmiotu odbywa się na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach oraz testów interpretacji tekstów pisemnych i treści ustnych.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

Dobór tekstów do praktycznych ćwiczeń tłumaczeniowych według wyboru prowadzącego /dokumentacja techniczna, dokumenty o charakterze prawno-administracyjnym, broszury popularno-naukowe, prasa specjalistyczna itp./.

Literatura uzupełniająca

Coste, D., Moore, D., Zarate, G., (1997, version révisée 2009), Compétence plurilingue et pluriculturelle, Conseil de l'Europe, Strasbourg

Philips D.C., Soltis J.F. (2003), Podstawy wiedzy o nauczaniu, GWP, Gdańsk

Kurcz I. (red.), (2007), Psychologiczne aspekty dwujęzyczności, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Narcy J.-P. (1990), Apprendre une langue étrangère, Les Editions d'Organisation, Paris

Skibińska E., (2001), Inaczej mówiąc... Tłumaczenie z francuskiego na polski, Wrocław: DWE

Tomaszkiewicz T. (red.), (2006), Odpowiednie dać rzeczy słowo... Czyli jak tłumaczyć z francuskiego na nasze i odwrotnie, Poznań: UAM

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2019 13:15)