SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia literatury francuskiej IV - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia literatury francuskiej IV
Kod przedmiotu 09.2-WH-FRMP-HLT4-Ć-S14_pNadGen893F2
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
  • dr Witold Kowalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z historią francuskojęzycznej literatury Belgii, jej specyfiki i związków z literaturą Francji.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Literatura Belgii francuskojęzycznej od ustanowienia państwa belgijskiego (1830) po czasy współczesne, jej najważniejsi przedstawiciele. Kwestia tożsamości, pojęcie "belgitude". Gatunki preferowane przez twórców belgijskich: popularność literatury fantastycznej, komiksu i powieści kryminalnej. Obraz Belgii i Belgów w literaturze francuskiej.

Metody kształcenia

Metoda tekstu przewodniego, analiza i interpretacja tekstu w formie dyskusji, praca z dokumentem źródłowym, prezentacja, elementy wykładu i pogadanki, ćwiczenia redakcyjne i tłumaczeniowe, wsparcie analizy tekstu dokumentem ikonograficznym.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie kolokwium zaliczeniowego, brane pod uwagę są również obecności, przygotowanie do zajęć i aktywność.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 100 -
Łącznie 150 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 4 -
Łącznie 6 -

Literatura podstawowa

1. Dominique Rincé, Bernard Lecherbonnier : Littérature XIXe siècle, Textes et documents, Paris, Nathan, 1986, coll.Henri Mitterand
2. Bernard Lecherbonnier, Dominique Rincé, Pierre Brunel, Christiane Moatti : Littérature XXe siècle, Textes et documents, Paris 1992, Nathan, coll. Henri Mitterand
3. Quaghebeur, Marc, Anthologie de la lttérature française de Belgique. Entre réel et surréel, Racine, Bruxelles, 2006.
4. Siwek, Ryszard, Od De Costera do Vaesa : pisarze belgijscy wobec niezwykłości, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2001.

Literatura uzupełniająca

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 20-04-2017 15:45)