SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gramatyka opisowa języka rosyjskiego I
Kod przedmiotu 09.3-WH-FRSP-GO1-Ć-S14_gen1W2A6
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Kriukowa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest uzyskanie przez studenta podstaw teoretycznych z morfologii współczesnego języka rosyjskiego, opanowanie podstawowych zagadnień związanych z właściwościami gramatycznymi różnego rodzaju jednostek morfologicznych w języku rosyjskim. Zajęcia ćwiczeniowe mają na celu powtórzenie i utrwalenie materiału teoretycznego, realizowanego w formie wykładów, oraz zdobycie umiejętności praktycznych – analizy materiału leksykalnego podzielonego na części mowy pod kątem cech formalno-gramatycznych i treści. 

Wymagania wstępne

Brak wymagań 

Zakres tematyczny

Morfologia (wykład): Przedmiot morfologii. Części mowy w języku rosyjskim. Rzeczownik. Klasyfikacja rzeczowników. Kategorie gramatyczne rzeczowników. Przymiotnik. Klasyfikacja przymiotników. Kategorie gramatyczne przymiotników. Przymiotniki krótkie, cechy gramatyczne i składniowe. Stopniowanie przymiotników. Liczebnik. Klasyfikacja liczebników. Odmiana liczebników. Zaimek. Klasyfikacja zaimków. Odmiana zaimków. Czasownik. Kategorie gramatyczne czasowników. Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe. Przysłówek. Klasyfikacja przysłówków. Stopniowanie przysłówków. Ogólna charakterystyka przyimków. Ogólna charakterystyka spójników. Ogólna charakterystyka partykuł. Ogólna charakterystyka wykrzykników i wyrazów dźwiękonaśladowczych.

Morfologia (ćwiczenia): Rzeczownik. Kategorie gramatyczne: rodzaj, liczba, przypadek. Przymiotnik. Klasyfikacja przymiotników: jakościowe, względne, dzierżawcze. Formy pełne i krótkie. Stopniowanie. Liczebnik. Klasy znaczeniowe liczebników: główne, porządkowe, zbiorowe, ułamkowe. Łączliwość składniowa liczebników. Zaimek. Klasy znaczeniowe zaimków i ich odmiana. Czasownik. Bezokolicznik. Koniugacje. Kategorie gramatyczne: aspekt, strona, tryb, czas, osoba, rodzaj. Przysłówek. Stopniowanie przysłówków. Przyimek, spójnik, partykuła, wykrzyknik.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, indywidualna i grupowa praca z materiałem językowym 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kontrola obecności na wykładzie. Zaliczenie z ćwiczeń na podstawie aktywnego uczestniczenia w zajęciach oraz pozytywnych ocen z prac domowych i kontrolnych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie przez studenta zaliczenia z ćwiczeń. Forma zaliczenia przedmiotu – egzamin (końcowy test pisemny). 

Literatura podstawowa

1. Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, pod red. A. Bartoszewicza i J. Wawrzyńczyka, Cz. 2: Morfologia, Warszawa 1987.

2. Lachur Cz., Współczesny język rosyjski. System gramatyczny (z ćwiczeniami), Opole 1998.

3. Лекант П. А. и др., Современный русский литературный язык, Москва 2004.

4. Современный русский язык, пoд ред. В. А. Белошапковой, Москва 1989.

5. Тихонов А.Н., Современный русский язык. (Морфемика. Словообразование. Морфология), Москва 2003. 79 Wydział Humanistyczny, Instytut Neofilologii, Katedra Filologii Wschodniosłowiańskiej Nazwa kierunku: Filologia rosyjska

6. Autorskie materiały przygotowane w oparciu o badania własne. 

Literatura uzupełniająca

1. Галкина-Федорук Е.М., Современный русский язык: Лексикология, фонетика, морфология, Москва 2009.

2. Ефремова Т. Ф., Костомаров В. Г., Словарь грамматических трудностей русского языка, Москва 1993.

3. Русский язык. Энциклопедия, под ред. Ф. П. Филина, Москва 1979.  

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-04-2017 22:26)