SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodologia badań naukowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodologia badań naukowych
Kod przedmiotu 05.9-WL-WF-MBNA
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Leszek Jerzak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z metodologicznymi uwarunkowaniami pracy naukowej o charakterze przeglądowym, typu meta-analiza, doświadczalnym i studium przypadku (study-case).

Wymagania wstępne

Podstawowe informacje z zakresu badań biomedycznych. 

Zakres tematyczny

Istota poznania naukowego; analiza i synteza, dedukcja i indukcja, porównywanie i przeciwstawianie, uzasadnianie i dowodzenie naukowe, uogólnianie i wnioskowanie, poznanie (sprawdzanie) empiryczne. Rodzaje wyjaśnień naukowych; wyjaśnienie genetyczne, wyjaśnienie funkcjonalne. Cele i funkcje badan naukowych. Typy badan naukowych: badania podstawowe, stosowane, diagnostyczne, weryfikacyjne, kompleksowe. Procedury badawcze. Organizacja i etapy badan naukowych. Metody, techniki i narzędzia badawcze. Etyka badań naukowych.

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny, metoda podająca, informacyjna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz elementy prezentacji problemowej i dyskusji

Ćwiczenia: praktyczne rozwiązywanie zadań, metoda poglądowa, metoda analityczna, dyskusja problemowa, metoda sytuacyjna, analiza i dyskusja na temat uzyskanych wyników.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład z przedmiotu kończy się pracą pisemną z oceną. Zaliczenie ćwiczeń nastąpi po uzyskaniu oceny pozytywnej z przedmiotu w formie pracy projektowej i audytu w formie prezentacji multimedialnej.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 30
Łącznie 55 55
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Bukowiec M., Metody badań pedagogicznych w wychowaniu fizycznym, [w] Grabowski H. (red.) Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej. Kraków 1996.

  2. Ryguła I. Proces badawczy w naukach o sporcie. Katowice 2004

  3. Apanowicz J. Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej; http://eki.pl/pdf/DIF434.pdf

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 04-05-2017 14:46)