SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Aktywizacja społeczności lokalnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Aktywizacja społeczności lokalnych
Kod przedmiotu 14.5-WP-PEDT-AKSL-W_pNadGen176ZH
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów doktoranckie
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej socjologicznych i pedagogicznych podstaw aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych oraz kształtowanie umiejętności konstruowania programu zmian i tworzenia projektów aktywizujących i modernizacyjnych w wybranych dziedzinach funkcjonowania społeczności lokalnych. Kurs ma za zadanie również oddziaływać na kształtowanie poczucia odpowiedzialności za aktywizację i organizację społeczności lokalnych w toku pracy środowiskowej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

  1. Socjologiczne i pedagogiczne podstawy aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych - przegląd współczesnych koncepcji i teorii społeczności lokalnych.
  2. Charakterystyka typowych społeczności lokalnych, funkcjonujących w Polsce na przełomie stuleci. Podmioty formalne i nieformalne jako strukturalny komponent środowiska lokalnego.
  3. Pojęcie i koncepcje aktywizacji społeczności lokalnej. Strategie stosowane w pracy z różnymi podmiotami środowiska lokalnego. Budowanie kapitału społecznego jako podstawy społeczeństwa obywatelskiego i kreacji dynamicznych cech środowiska.
  4. Konstruowanie programu zmian w wybranych dziedzinach funkcjonowania społeczności lokalnych. Ewaluacja efektów  realizacji programu. Metoda projektów w aktywizowaniu środowisk lokalnych
  5. Zasady aktywizacji społeczności lokalnej zgodnie z potrzebami i możliwościami podmiotów oddziaływań pedagogicznych. Przykłady dobrych praktyk aktywizacji/animacji społeczno-kulturalnej

Metody kształcenia

Wykład problemowy, dyskusja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma zaliczenia wykładów

Uwagi

Zaliczenie na ocenę

Nie

Esej

Praca pisemna zgodna z wymogami podanymi przez prowadzącego

Aktywność na zajęciach

Udział w dyskusjach

Zasady uzyskania oceny  z przedmiotu

Podstawą uzyskania zaliczenia jest praca pisemna - esej

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 5 -
Łącznie 30 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 -
Łącznie 1 -

Literatura podstawowa

1.    R. Cichocki  /red./, Podmiotowość społeczności lokalnych, Poznań 1996.
2.    E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika społeczna 1. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006.
3.    E. Marynowicz-Hetka /red./, Pedagogika społeczna 2. Podręcznik akademicki, Warszawa 2007.
4.    Radziewicz-Winnicki, Pedagogika społeczna, Warszawa 2008.
5.    J. Parysek  /red./, Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, Poznań 1996.
6.    E. Górnikowska, Organizowanie środowiska wychowawczego w skali lokalnej -     w ujęciu pedagogiki społecznej i socjologii. "Ruch Pedagogiczny" 1986, nr 1-2.
7.    Roberts, H. Pascal, Postępowanie metodyczne w pracy z grupami i ze społecznościami, Warszawa 1997.
8.    Kubinowski, U. Lewartowicz /red./, Animacja kultury. Współczesne dyskursy teorii i praktyki, Lublin 2013.
9.    S. Słowińska, Projekt w animacji kultury, w: Dyskursy młodych andragogów 9, /red./ M. Olejarz, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2008.
 

Literatura uzupełniająca


1.    T. Wierzbicki /red./, Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych, Wrocław 1973.
2.    J. Turowski, Socjologia wsi i rolnictwa, Lublin 1995.
3.    W. Wincławski, Typowe środowiska wychowawcze współczesnej Polski, Warszawa 1976.
4.    Domański, Społeczności miejskie wobec uprzemysłowienia, Kraków 1990.

5.    S. Słowińska /red/, Inicjatywy kulturalne angażujące osoby 50+ jako przestrzeń indywidualnego rozwoju i kształtowania kapitału społecznego, Zielona Góra 2015.
 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 05-06-2017 18:37)