SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rewitalizacja społeczna jako strategia rozwiązywania sytuacji kryzysowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rewitalizacja społeczna jako strategia rozwiązywania sytuacji kryzysowych
Kod przedmiotu 14.2-WP-PEDT-REWS-K_pNadGen3ZGZD
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów doktoranckie
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą rozwiazywania sytuacji kryzysowych poprzez działania rewitalizacyjne. W oparciu o treści przedmiotowe studenci poznają główne zagadnienia związane z dysfunkcjami środowisk lokalnych, w tym zagrożenie bezrobociem, uzależnienia od alkoholu i inne, nieumiejętność ubiegania się o zatrudnienie, dysfunkcje rodziny. Ponadto zdobędą umiejętność wypracowania koncepcji działania redukującego bądź eliminującego stany kryzysowe w środowisku społecznym we oparciu o lokalna infrastrukturę instytucjonalną, w tym instytucje sektora NGO.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

  1. Sytuacja kryzysowa, jako stan poważnego zaburzenia funkcjonowania układu społecznego.
  2. Zbiorowość lokalna: jej specyfika i cechy.Zasadnicze typy zbiorowości lokalnych z perspektywy podziału ekologicznego przestrzeni.
  3. Rewitalizacja społeczna jako zespół zaprojektowanych i uzgodnionych oddziaływań nakierowanych na daną zbiorowość lokalną w celu redukcji bądź usunięcia powstałych dysfunkcji.
  4. Ruchy społeczne jako czynniki wspomagające wdrażanie rewitalizacji społecznej
  5. Kapitał społeczny: składnik diagnozy środowiska lokalnego
  6. Partycypacja obywatelska: idee aktywizacji środowisk lokalnych
  7. Efekty wdrażania rewitalizacji społecznej: eliminacja niekorzystnych stanów i patologii środowiska, aktywizacja środowiska, które nie potrafi wykorzystać i uruchomić własnych zasobów
  8. Projekty rewitalizacyjne: rozwiązania optymalne

Metody kształcenia

Praca z tekstem źródłowym, praca w grupie, dyskusja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma zaliczenia konwersatorium

Uwagi

zaliczenie z oceną

Tak

praca pisemna

zgodna z wymogami podanymi przez prowadzącego

Aktywność podczas zajęć, dyskusja

Merytoryczne przygotowanie, poprawny sposób wygłaszania opinii, umiejętność podania przykładów, umiejętność wykorzystania omawianych teorii i danych.

Zasady uzyskania oceny z konwersatorium

Ocena z konwersatorium stanowić będzie średnią ważoną z oceny z pracy pisemnej (60%) i aktywności na zajęciach (40%)

Ocena końcowa z przedmiotu = ocena z konwersatorium

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 5 -
Łącznie 30 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 -
Łącznie 1 -

Literatura podstawowa

1.    Skrzypczak B. (red.) (b.d.) Rewitalizacja społeczna od aktywizacji do rozwoju lokalnego, Radom: Wydawnictwo naukowe Instytutu technologii Eksploatacji
2.    Skalski K. (red.) (2010) O budowie metod rewitalizacji w Polsce – aspekty wybrane, Kraków: Instytut Spraw Publicznych
3.    Herbst K. (2008) Społeczny zarys rewitalizacji [w:] Ekonomia społeczna. teksty, nr 3
4.    Giddens, A.; Sutton Ph. (2014) Socjologia. Kluczowe pojęcia. Warszawa: PWN
 

Literatura uzupełniająca

1.    Urry J. (1997) Consuming places, London and New York: Routlegde
2.    Bogacz-Wojtanowska E. (2013) Zielona księga wsparcia partycypacji publicznej w Polsce, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych
3.    Starosta P. (red.) (2012) Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
4.    Encyklopedia socjologii, (1998-2005), tomy 1-4 i suplement, warszawa: oficyna naukowa
 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 04-06-2017 12:34)