SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Współczesne zagrożenia dla przebiegu procesu wychowania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Współczesne zagrożenia dla przebiegu procesu wychowania
Kod przedmiotu 05.9-WP-PEDT-WWSP-K_pNadGen4MDGS
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów doktoranckie
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z zagrożeniami w rozwoju i wychowaniu współczesnych dzieci i młodzieży. Wskazanie na rodzaje przemocy; jej źródła oraz wpływ na postawy młodego pokolenia wobec innych ludzi, świata i samego siebie. Wspólne ze słuchaczami poszukiwanie sposobów przeciwdziałania wpływu przemocy na dzieci i młodzież. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

  • Zagrożenia tkwiące we współczesnej rodzinie polskiej (pośpiech i brak czasu; brak uwagi i powierzchowność w relacjach wewnątrzrodzinnych; nadmiar bodźców; nieuporządkowana codzienność;
  • Zagrożenia wychowawcze płynące z mediów (telewizja, Internet, gry komputerowe)
  • Popularność, dostępność i uzależnienie od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze), 
  • Autopornografia i prostytucja dziewcząt
  • Przemoc a agresja; rodzaje przemocy i jej źródła; teorie agresji i przemocy; przemoc w świetle prawa
  • Przemoc symboliczna i strukturalna w wychowaniu
  • Przemoc rodzinna i jej konsekwencje dla wychowania dziecka
  • Przemoc rówieśnicza  i jej przyczyny.  Cyberprzemoc jako rodzaj przemocy rówieśniczej.  
  • Ochrona rodziny przed przemocą w świetle dokumentów prawnych (m.in. „Niebieska Karta”)
  • Zadania szkoły w profilaktyce przemocy

Metody kształcenia

Praca z tekstem źródłowym, praca w grupie, dyskusja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma zaliczenia konwersatorium

Uwagi

zaliczenie z oceną

Tak

praca pisemna

zgodna z wymogami podanymi przez prowadzącego

Aktywność podczas zajęć, dyskusja

Merytoryczne przygotowanie, poprawny sposób wygłaszania opinii, umiejętność podania przykładów, umiejętność wykorzystania omawianych teorii i danych.

Zasady uzyskania oceny z konwersatorium

Ocena z konwersatorium stanowić będzie średnią ważoną z oceny z pracy pisemnej (60%) i aktywności na zajęciach (40%)

Ocena końcowa z przedmiotu = ocena z konwersatorium

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 5 -
Łącznie 30 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 -
Łącznie 1 -

Literatura podstawowa

1.    BADORA S., CZEREDRECKA B., MARZEC D., Rodzina i formy jej wspomagania, Oficyna Wyd. Impuls", Kraków 2001.  BIELAN Z., Zagrożenia i kryzysy współczesnej rodziny [w:] A. W. Janke (red.) Pedagogika rodziny na progu XXI wieku: rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, Wydaw. Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2004.  
2.    IZDEBSKA J., Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku: nadzieje i niepokoje, Wyd. TRANS-HUMANA, Białystok 2000. 
3.    MYERS D.G., Psychologia społeczna, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003.
4.    PASSOWICZ P., WYSOCKA-PLECZYK M., Przemoc – problemy definicyjne [w:] J. Kuźma, Z. Szarota (red.), Agresja i przemoc we współczesnym świecie, Wyd. TexT, Kraków 1998.
5.    RUDNIAŃSKI J.: Klasyfikacja, źródła i ocena przemocy w stosunkach międzyludzkich [w:] B. Hołyst (red.), Przemoc w życiu codziennym, Wyd. Cinderella Books, Warszawa 1997.
6.    SOŁTYSIAK T. (red.), Zagrożenia w wychowywaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania, Wydaw. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2005.
 

Literatura uzupełniająca

1.    IZDEBSKA J., Dominacja mediów w środowisku wychowawczym dziecka ,„Edukacja i Dialog” 2000, nr 4, s. 29-38.
2.    MENDECKA G.: Źródła agresji w środowisku szkolnym determinujące gotowość do przemocy [w:] J. Papież, A. Płukis, Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1998;
3.    KUŹMA J., Agresja i przemoc wśród młodzieży. Hipotetyczne przyczyny, skala zagrożenia, możliwości przeciwdziałania, [w:] J. Kuźma, Z. Szarota (red.), Agresja i przemoc we współczesnym świecie, Wyd. TexT, Kraków 1998.
4.    ZAJĄCZKOWSKI K., Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003.
 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 04-06-2017 12:34)