SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Uczeń w teatrze życia szkolnego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Uczeń w teatrze życia szkolnego
Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDT-UTZS-K_pNadGenWB2RN
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów doktoranckie
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat procesów wewnątrzszkolnych oraz funkcjonowania instytucji szkoły w systemie oświaty. Doskonalenie umiejętności analizy podstawowych zjawisk i procesów szkolnych oraz projektowanie sytuacji wychowawczych. Wzbudzenie refleksji nad współczesnymi problemami pedagogicznymi i potrzebą ciągłego doskonalenia się.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 • Historia szkoły, kryzys szkoły i próby jego przezwyciężenia.
 • Środowisko społeczne klasy i szkoły.
 • Style kierowania: autokratyzm i demokracja w szkole.
 • Pozycja społeczna ucznia w grupie rówieśniczej. Znaczenie grupy rówieśniczej.
 • Pierwsze spotkanie
 • Ukryty program szkoły.
 • Gry i strategie uczniów i nauczycieli.
 • Skuteczność, nieskuteczność oddziaływań wychowawczych, błąd w wychowaniu
 • Współpraca w szkole
 • Tworzenie klimatu wychowawczego w klasie i w szkole

Metody kształcenia

Praca z tekstem źródłowym, praca w grupie, dyskusja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie opracowanej prezentacji na zajęciach (40%) i pracy pisemnej lub ustnej (60%). 

Ocena końcowa z przedmiotu = ocena z konwersatorium

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 5 -
Łącznie 30 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 -
Łącznie 1 -

Literatura podstawowa

1.    Dudzikowa M., Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia, Kraków 1999. 
2.    Ernst K., Szkolne gry uczniów. Jak sobie z nimi radzić, WSiP, Warszawa 1991. 
3.    Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, WSiP, Warszawa 1991.
4.    Meighan R., Socjologia edukacji, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1993. 
5.    Nowosad I., Mortag I., Ondrakova J. (red.), Jakość życia I jakość szkoły. Wprowadzenie w zagadnienia jakości i efektywności pracy szkoły, Zielona Góra 2010. 
6.    Rylke H., Klimowicz G., Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi, WSiP, Warszawa 1992.
 

Literatura uzupełniająca

1.    Dudzikowa M., Jaskulska S. (red.), Edukacja szkolna w zmianach? Zmiany w edukacji szkolnej? Problematyzowanie problemów, „Studia Pedagogiczne” LXIV, Warszawa 2011.
2.    Gęsicki J., Jak nie zwariować w szkole? Warszawa 1992. 
3.    Konarzewski K. (red.), Sztuka nauczania. Szkoła., PWN, Warszawa 1994.
4.    Nowosad I., Perspektywy rozwoju szkoły. Szkice z teorii szkoły, IBE, Warszawa 2003.
5.    Płócińska M., Rylke H., Czas współpracy i czas zmian, WSiP, Warszawa 2002.
 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-06-2017 11:24)