SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy edycji raportu i diagnozy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy edycji raportu i diagnozy
Kod przedmiotu 14.2-WP-PEDT-PERD-Ć_pNadGenD9415
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów doktoranckie
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Krzysztof Lisowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z metodyką przygotowania raportów i diagnoz w oparciu o badania empiryczne. Wyposażenie w umiejętność tworzenia prawidłowej struktury raportów, doboru adekwatnych form prezentacji wyników, tworzenia syntezy ustaleń empirycznych i formułowania dyrektyw praktycznych. 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1.    Raport z badań (forma prezentacji ustaleń empirycznych w projektach badawczych)
2.    Cechy dobrego raportu 
3.    Struktura raportu
4.    Executive summary (streszczenie z najważniejszymi ustaleniami i dyrektywami praktycznymi)
5.    Modele pisania raportów 
6.    Strona wizualna raportu
7.    Struktura raportów metodologicznych (niezbędne elementy i opisy procedur badawczych)
8.    Przygotowanie raportu metodologicznego
9.    Przygotowanie raportu z badań
10.    Zasady etyczne propagowania wyników badań
 

Metody kształcenia

Praca z tekstem źródłowym (raporty, diagnozy), udział w dyskusji, warsztaty (przygotowanie raportu), prezentacja 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma zaliczenia ćwiczeń

Uwagi

Zaliczenie z oceną

Tak

Przygotowanie projektu raportu

Przygotowanie raportu z badań empirycznych. Ocenie podlegać będą następujące elementy: poprawna struktura raportu, język, rzetelność, odpowiedni układ graficzny, samodzielność wykonania pracy, umiejętność udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące przygotowanego raportu oraz prezentacja tej pracy na zajęciach.

Przygotowanie recenzji

Przygotowanie recenzji z zewnętrznego raportu z badań (indywidualnie)

Zasady uzyskania oceny z ćwiczeń

Ocena z ćwiczeń stanowić będzie średnią ważoną z oceny z projektu raportu (80%) oraz recenzji z raportu (20%)

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

 

 1. Raporty CBOS     www.cbos.pl
 2. Raport Diagnoza Społeczna    analizy.mpips.gov.pl
 3. Raport Europejski Sondaż Społeczny   www.ifispan.waw.pl
 4. Raport PISA Międzynarodowy Program Jakości Kształcenie Uczniów   www.ifispan.waw.pl/pliki/wyniki_pisa.pdf

Literatura uzupełniająca

 1. Creswell J. W., (2013), Projektowanie badań naukowych, Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, UJ Kraków
 2. Sztabiński F., (2011), Ocena jakości danych w badaniach surveyowych, IFiS PAN Warszawa
 3. Frankfort - Nachmias Ch. i Nachmias D. (2001), Metody badawcze w socjologii, Poznań 
 4. Babbie E. (2003), Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 
 5. Churchill G.A. (2002), Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN Warszawa 
 6. Sułek A. (2001), Sondaż polski, przygarść rozpraw o badaniach ankietowych, IFiS PAN, Warszawa

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Krzysztof Lisowski (ostatnia modyfikacja: 12-06-2017 09:25)