SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria i praktyka opieki w Polsce i na świecie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria i praktyka opieki w Polsce i na świecie
Kod przedmiotu 05.9-WP-PEDT-TPOP-W_pNadGenG9554
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów doktoranckie
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Słuchacz pozna różne koncepcje teoretyczne opieki oraz powiązane z nimi aspekty, konsekwencje metodyczne i praktyczne w związkach z teorią wychowania i pomocy w Polsce i na Świecie. Umie je poddać krytycznej analizie i uzasadnić oraz potrafi dyskutować o kontrowersyjnych ujęciach teoretycznych, problemach i propozycjach praktycznych. Słuchacz potrafi ocenić praktykę wskazując tę dobrze realizowaną pod kątem opiekuńczo - wychowawczym ukazując elementarne cechy tych działań.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1.    Teoria i praktyka opieki w Polsce i na świecie, stan i obszary niewiedzy.
2.    Powiązania teorii i praktyki opieki z teorią wychowania i pomocy oraz wsparcia.
3.    Wybrane szczegółowe elementy koncepcji teoretycznych opieki.
4.    Dobre praktyki opieki w Polsce i na świecie z uwzględnieniem niekwestionowanych jej cech charakterystycznych.
 

Metody kształcenia

Wykład problemowy, dyskusja, Wykład konwersatoryjny połączony z prezentacją multimedialną.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma zaliczenia wykładów

Uwagi

Zaliczenie na ocenę

Tak

Esej

Praca pisemna zgodna z wymogami podanymi przez prowadzącego

Aktywność na zajęciach

Udział w dyskusjach i krótkich wypowiedziach pisemnych podczas zajęć

Zasady uzyskania oceny  z przedmiotu

Podstawą uzyskania zaliczenia jest praca pisemna - esej.

Ocena końcowa z przedmiotu = ocena z wykładu

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 5 -
Łącznie 30 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 -
Łącznie 1 -

Literatura podstawowa

 1. Dąbrowski Z. (2006). Pedagogika opiekuńcza w zarysie. Część pierwsza i druga. Olsztyn. 
 2. Gajewska G. (2009). Wsparcie dziecka w rozwoju. Konteksty opieki i edukacji. Zielona Góra.
 3. Gajewska G. (2012). Wybrane elementy ogólnej metodyki współpracy wychowawców, pedagogów, opiekunów z rodziną. W: Gajewska G., Gajewska J., Współpraca z rodzicami. Wskazówki, programy, scenariusze spotkań. Tom 1, Zielona Góra.
 4. Każdorazowo uaktualniana, ustalana i przekazywana przez prowadzącego.
   

Literatura uzupełniająca

 1. Czasopismo: „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” – numery z lat 2009-2017.
 2. Gajewska G. (2009). Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki. Zielona Góra..
 3. Analiza stron internetowych, np.: www.unicef.pl (raporty o opiece na świecie), strony ukazujące innowacje w opiece w Polsce i na świecie, ekspertyzy Rady Europy dotyczące spraw opieki.
 4. Kozdrowicz E. (2013) (red.). Adopcyjne rodzicielstwo. Dylematy, nadzieje, wyzwania. Warszawa.
 5. Kustra Cz., Fopka - Kowalczyk M., Bandura A. (2017, red.). Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe. Studia z pedagogiki opiekuńczej. Toruń.
 6. Rurka A., Hardy G., Defays Ch. (2013). Proszę nie pomagaj mi! Paradoks pomocy narzuconej. Warszawa.
 7. Każdorazowo uaktualniana, ustalana i przekazywana przez prowadzącego.
   

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 05-06-2017 07:50)