SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Badania eksperymentalne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Badania eksperymentalne
Kod przedmiotu 14.2-WP-PEDT-BE-Ć_pNadGenKJ2ZC
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów doktoranckie
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Justyna Nyćkowiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów ze specyfiką badań eksperymentalnych w naukach społecznych (socjologii, pedagogice, psychologii); przebiegiem procesu badawczego z wykorzystaniem różnych planów eksperymentalnych; zasadami oceny trafności planu eksperymentalnego; zasadami interpretacji wyników eksperymentu i problemami etycznymi związanymi z realizacją badań eksperymentalnych.

Wymagania wstępne

elementarna wiedza z zakresu metod i technik badawczych w naukach społecznych

Zakres tematyczny

1.    Badania eksperymentalne w naukach społecznych, eksperymenty klasyczne, eksperymenty naturalne
2.    Struktura procesu badawczego z wykorzystaniem metody eksperymentalnej
3.    Eksperyment – podstawowe pojęcia i założenia (istotność, kontrola, randomizacja, manipulacja)
4.    Podstawowe plany eksperymentalne i quasi-eksperymentalne
5.    Dobór próby w badaniach eksperymentalnych
6.    Testy istotności różnic
7.    Trafność planu eksperymentalnego – trafność zewnętrzna i wewnętrzna
8.    Interpretacja rezultatów eksperymentu
9.    Zalety i wady badań eksperymentalnych
10.    Zagadnienia etyczne w badaniach eksperymentalnych

Metody kształcenia

klasyczna metoda problemowa, dyskusja, prezentacja, praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach, metoda projektowa

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma zaliczenia ćwiczeń

Uwagi

Kolokwium

Kolokwium w formie testu z progami punktowymi. Zaliczenie kolokwium na podstawie uzyskania przynajmniej 50% punktów.

Raport metodologiczny (I)

I część raportu dotycząca założeń metodologicznych projektu badawczego.

Raport z realizacji badania (II)

II część raportu z realizacji projektu badawczego zawierająca analizę otrzymanych wyników i oryginalne wnioski.

Prezentacja dokumentująca przebiegu projektu

Prezentacja dokumentująca przebieg projektu i komunikująca podstawowe ustalenia empiryczne.

Zasady uzyskania oceny końcowej

Ocena stanowić będzie średnią ważoną Ocena końcowa stanowi średnią ważoną z oceny z raportu (50%), prezentacji (20%) i kolokwium (30%)

Ocena końcowa z przedmiotu = ocena z ćwiczeń

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

1.    Brzeziński J. (2012), Metodologia badań psychologicznych, Warszawa
2.    Brzeziński J. (2012), Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów, Poznań
3.    Brzeziński J. (2013), Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice, Warszawa
4.    Maszczyk D., Rodziewicz-Winnicki (1979), Charakterystyka badań eksperymentalnych [w:] Maszczyk D., Rodziewicz-Winnicki, Metody badań w naukach społecznych, Katowice.
5.    Nowak S. (2012), Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa
6.    Sułek A. (1979), schematy eksperymentalne w badaniach społecznych [w:] Sułek A., Logika analizy socjolgoicznej. Wybór tekstów, Warszawa.
7.    Wysieńska K. Badanie eksperymentalne dotyczące podwójnych standardów oceny aplikantów cudzoziemskich i polskich, Instytut Spraw Publicznych
 

Literatura uzupełniająca

1.    Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, Warszawa
2.    Kołodziej A. (2013), Teoria estymacji w praktyce badań społecznych, Warszawa
 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 04-06-2017 12:34)