SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sztuka debaty i konsultacji społecznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sztuka debaty i konsultacji społecznych
Kod przedmiotu 14.2-WP-PEDT-SDKS-Ć_pNadGenAF39P
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów doktoranckie
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Joanna Frątczak-Müller
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów i przekazanie umiejętności praktycznych z zakresu przygotowania i prowadzenia wystąpień publicznych, debat, dyskusji i konsultacji społecznych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1.    Teorie komunikowania społecznego
2.    Wystąpienia publiczne – interakcja społeczna
3.    Typy debat, rodzaje dyskusji, prowadzenie sporu
5.    Techniki argumentacji
6.    Konsultacje społeczne – korzyści i bariery, zastosowanie
8.    Konsultacje społeczne - techniki i etapy konsultowania
9.    Partycypacja, aktywność społeczna, jak zachęcić do uczestnictwa w konsultacjach
10.    Przygotowanie i przebieg konsultacji społecznych

Metody kształcenia

Prezentacja multimedialna, zajęcia warsztatowe dotyczące poszczególnych typów debat i konsultacji, dyskusja na podstawie tekstu źródłowego.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Efekty kształcenia będą weryfikowane w formie ustnej i pisemnej - przygotowanie pracy pisemnej (analizy dyskursu) na wybrany temat zgodnie z zasadami pisania prac naukowych oraz przygotowanie i realizacja w ramach zajęć wystąpienia publicznego.  

Ocena końcowa

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z pracy pisemnej i oceny z prezentacji. 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

1. 

 1. Fisher M. „Typology of Communications”, Teorie komunikacji i mediów red. M. Graszewicz, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2012.
 2. Gójska A., Kuczyński P., Lewenstein B., Pogoda I., Zielińska E. „Konsultacje społeczne w przestrzeni wielkomiejskiej”, Wydawnictwo SOWA, Warszawa 2011.
 3. Lemmermann H. „Dyskusje i pertraktacje” „Komunikacja werbalna. Szkoła dyskutowania techniki argumentacji, dyskusje, dialogi” Wrocław 1997. 
 4. Niedzicki W.  „Wykład i prezentacja” „Sztuka prezentacji w nauce, biznesie i polityce”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
 5. Poradnik „Dobrych praktyk konsultacji społecznych”, Warszawa 2011.
 6. Schopenhauer A. , "Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów", Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 7. Sokołowski M. „(R)ewolucja w komunikowaniu, Wprowadzenie do medioznawstwa”, WSP, TWP Warszawa 2010.
 8. Stuart C. „Jak skonstruować prezentację”, „Sztuka przemawiania i prezentacji”, Książka i Wiedza, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca

 1. Długosz D., Wygnański J., Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Warszawa 2005.
 2. Haidt J., Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka? Sopot 2014.
 3. Majewska-Opiełka M., Jak mówić by nas słuchano. Psychologia pozytywnej komunikacji, Gdańsk 2010.
 4. Menard D., Jak występować publicznie. Klucze do sukcesu i pułapki, których należy unikać, Warszawa 2009.
 5. Tokarz M., Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk 2006.

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr Joanna Frątczak-Müller (ostatnia modyfikacja: 08-06-2017 00:15)