SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nowe tendencje w badaniach jakościowych w naukach społecznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nowe tendencje w badaniach jakościowych w naukach społecznych
Kod przedmiotu 14.2-WP-PEDT-NTBJ-Ć_pNadGenJZ2UO
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów doktoranckie
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Dorota Szaban, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodologią badań jakościowych: cech charakterystycznych dla paradygmatu badań jakościowych, projektowania badań jakościowych, doboru próby i technik badawczych, analizy danych. Zajęcia mają na celu prezentację nowych obszarów zastosowania badań jakościowych oraz nowych wymagań proceduralnych tego typu przedsięwzięć.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu metodologii badań społecznych

Zakres tematyczny

1.    Osobliwości badań jakościowych
2.    Techniczne i proceduralne aspekty prowadzenia badań jakościowych
3.    Praktyka w terenie: uzyskiwanie dostępu do danych, problemy uczestnictwa badacza
4.    Metodologia teorii ugruntowanej 
5.    Analiza dyskursu medialnego
6.    W poszukiwaniu nowej jakości analiz – wykorzystanie technologii w badaniach jakościowych
7.    Metody analizy uzyskanych danych jakościowych
8.    Badania wizualne rzeczywistości społecznej
9.    Badania jakościowe w działaniu
10.    Dylematy badaczy jakościowych
11.    Pisanie raportów i prezentacja wyników badań jakościowych

 

Metody kształcenia

projekt badawczy, praca w grupach, praca z tekstem, dyskusja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma zaliczenia ćwiczeń

Uwagi

Zaliczenie na ocenę

Tak

Przygotowanie projektu  badawczego

Koncepcja i struktura pracy, zastosowanie odpowiednich metod analizy i interpretacji danych.

Przygotowanie pisemnej wersji raportu z badania jakościowego. Umiejętność udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące prezentowanego materiału.

Wykonanie zadań przewidzianych programem Realizacja zadań dotyczących aktualnie realizowanej problematyki - głównie w trakcie zajęć i w grupach

Zasady uzyskania oceny z ćwiczeń

Ocena z przygotowanego projektu badawczego (w zespole) – 80% oraz ćwiczeń dotyczących podejmowanej problematyki – 20%.

Ocena końcowa z przedmiotu = ocena z ćwiczeń

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

 1. Denzin N. K, Lincoln Y. S. (2009), Metody badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 
 2. Flick U. (2010). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.
 4. Konecki K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Silverman D. (2007), Interpretacja danych jakościowych, przeł. M. Głowacka Grajper, J. Ostrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 
   

Literatura uzupełniająca

 1. Strauss, Anselm L. i Julie Corbin (1990) “Grounded Theory Research: Procedures, Canons and Evaluative Criteria”. Qualitative Sociology, vol.13 no 1
 2. Lofland J., Snow D. A., Anderson L., Lofland L. H. (2009), Analiza układów społecznych, przeł. A. Kordasiewicz, S. Urbańska i M. Żychlińska, Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa. 
 3. Alaszewski A. (2006), Using Diaries for Social Research, Sage, London. 
 4. Barbour R. (2011), Badania focusowe, przeł. B. Komorowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 
 5. Atkinson P. (1995), Metody badań terenowych, przeł. S. Dymarczyk, Zysk i S-ka, Poznań.
 6. Banks M. (2009), Materiały wizualne w badaniach jakościowych, przeł. P. Tomanek, Wydawnictwo PWN, Warszawa. 
 7. Rose G. (2010), Interpretacja materiałów wizualnych, przeł. E. Klekot, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 
 8. Kvale S. (2010), Prowadzenie wywiadów, przeł. A. Dziuban, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 
 9. Rancew – Sikora Dorota, 2007, Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych. Warszawa: Wydawnictwo Trio
 10. Lisek Michalska J., Daniłowicz P.(red.). (2007). Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 11. Greenwood D. (2012), Action research czyli o badaniach w działaniu, przeł. M. Höffner, [w]: Badania jakościowe. Podejścia i teorie, red. D. Jemielniak, T. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 
 12. Elliot H. (1997), The Use of Diaries in Sociological Research on Health Experience, „Sociological Research Online”, nr 2, http://www.socresonline.org. uk/2/2/7.html (data dostępu 5.12.2012). 
 13. Bernstein B. B. (1990), Odtwarzanie kultury, przeł. Z. Bokszański, A. Piotrowski, PIW, Warszawa. 
 14. Bloor M. (2004), Addressing social problems through qualitative research, [w:] Qualitative Research, Theory, Method and Practice, red. D. Silverman, Sage, London. 
 15. Amsterdamski S. (1971), Nauka jako przedmiot humanistycznej refleksji, „Studia Socjologiczne”, nr 2, s. 36. 
 16. Przegląd Socjologii Jakościowej
 17.  Bach H. (1998), A visual narrative concerning curriculum, girls, photography etc., Qual Institute Press, Alberta.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Dorota Szaban, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-06-2017 17:29)