SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria i praktyka kształcenia ustawicznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria i praktyka kształcenia ustawicznego
Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDT-TPKU-K_pNadGenODNJ4
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów doktoranckie
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Zdzisław Wołk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wyposażenie w wiedzę na temat edukacji całożyciowej oraz sposobów jej realizacji z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych i globalnych. Ukazanie roli edukacji na tle i w kontekście postępu cywilizacyjnego, jako strategii edukacyjnej w społeczeństwie wiedzy.  Przedstawienie edukacji całożyciowej jako formalnych, nieformalnych i pozaformalnych oddziaływań na rozwój jednostki. Wyposażenie słuchaczy w wiedzę na temat znaczenia i roli edukacji ustawicznej w społeczeństwie wiedzy. Zapoznanie ze sposobami badani procesu kształcenia ustawicznego oraz jego uwarunkowań.

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza pedagogiczna

Zakres tematyczny

1.    Życie człowieka jako proces rozwojowy
2.    Interwencje edukacji na kolejnych etapach życia człowieka
3.    Indywidualizacja edukacji
4.    Rola środowiska społecznego w kształceniu całożyciowym
5.    Rola i zadania szkolnictwa zawodowego w warunkach gospodarki rynkowej
6.    Edukacja dla siebie 
7.    Czynniki różnicujące przebieg biografii edukacyjnych, zawodowych i życiowych
8.    Edukacja całożyciowa jako przedmiot badań naukowych
 

Metody kształcenia

Praca z tekstem źródłowym, praca w grupie, dyskusja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma zaliczenia konwersatorium

Uwagi

zaliczenie z oceną

Tak

praca pisemna

zgodna z wymogami podanymi przez prowadzącego

Aktywność podczas zajęć, dyskusja

Merytoryczne przygotowanie, poprawny sposób wygłaszania opinii, umiejętność podania przykładów, umiejętność wykorzystania omawianych teorii i danych.

Zasady uzyskania oceny z konwersatorium

Ocena z konwersatorium stanowić będzie średnią ważoną z oceny z pracy pisemnej (60%) i aktywności na zajęciach (40%)

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 5 -
Łącznie 30 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 -
Łącznie 1 -

Literatura podstawowa

1.    Edukacja ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny, pod red. S. Kwiatkowskiego, Radom 2008
2.    Radziewicz- Winnicki A., Społeczeństwo w trakcie zmiany,. Rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii transformacji, Gdańsk 2005 
3.    Solarczyk, Ambrozik E., Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej. Między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi, Poznań 2004
 

Literatura uzupełniająca

1.    Komisja Europejska. nauczanie i uczenie się na drodze do uczącego się społeczeństwa, Warszawa 1997
2.    Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej, pod red. E. Solarczyk – Ambrozik, Poznań 2013
3.    Szkolnictwo wyższe w systemie kształcenia ustawicznego, pod red. Z. Wołka, Zielona Góra 2009
 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 04-06-2017 12:34)