SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ewolucyjne podstawy zachowań społecznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ewolucyjne podstawy zachowań społecznych
Kod przedmiotu 07.2-WP-PEDT-EPZS-W_pNadGen5YW93
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów doktoranckie
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Leszek Jerzak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z ewolucyjnymi podstawami zachowań społecznych zwierząt i ludzi (powstałych na drodze kulturowej i/lub dziedziczenia genetycznego). 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1.    Zachowanie społeczne jako cecha podlegająca doborowi naturalnemu i klasyfikacja zachowań społecznych
2.    Dobór krewniaczy i rola pokrewieństwa genetycznego w ewolucji zachowań społecznych
3.    Koncepcja samolubnego genu
4.    Altruzim – czy pomoc altruistyczna jest bezinteresowna? 
5.    Ewolucyjne znaczenie zachowań i form seksualnych 
6.    Strategie ewolucyjne i ich odzwierciedlenie w kulturze ludzkiej 
7.    interpretacja zachowań ludzi i zwierząt
 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, dyskusja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma zaliczenia wykładu

Uwagi

Zaliczenie na ocenę

nie

Esej

Forma zgodna z wymogami podanymi przez prowadzącego

Zasady uzyskania zaliczenia

Zaliczenie eseju, uczestnictwo w dyskusji

Ocena końcowa z przedmiotu = zaliczenie z wykładu

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 5 -
Łącznie 30 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 -
Łącznie 1 -

Literatura podstawowa

1.    E.O.Wilson 2000. Socjobiologia. Zysk i S-ka, Poznań. 
2.    E.O.Wilson 1991. Moralność genu. Od socjobiologii do socjologii. PIW Warszawa. 
3.    Dawkins R. Samolubny gen. dowolne wydanie.
4.    E.O.Wilson 1999. Różnorodność życia. PIW Warszawa. 
 

Literatura uzupełniająca

1.    Trivers R. 1985. Social Evolution, Benjamin/Cummings, Menlo, CA. 
2.    Łomnicki A. 2012. Ekologia ewolucyjna, PWN, Warszawa.
 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 04-06-2017 12:34)