SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zagadnienia z zakresu zdrowia publicznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zagadnienia z zakresu zdrowia publicznego
Kod przedmiotu 07.2-WP-PEDT-ZZP-W_pNadGen6831C
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów doktoranckie
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Poznanie podstawowych koncepcji teoretycznych i problemów społecznych w obszarze zdrowia publicznego. Poznanie specyfiki metodologii badań społecznych w obszarze zdrowia publicznego oraz wybranych rezultatów badań społecznych, zwłaszcza badań dotyczących zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 • Biomedyczny i holistyczny paradygmat zdrowia
 • Zdrowie publiczne jako interdyscyplinarna wiedza naukowa i sfera działań praktycznych
 • Główne problemy zdrowotne oraz podstawowe cele działania w obszarze ochrony zdrowia publicznego
 • Zdrowie publiczne – problemy osób w różnych fazach życia
 • Profilaktyka zdrowotna na pograniczu. Zdrowie publiczne a migracje
 • Zdrowie seksualne i reprodukcyjne jako komponenty zdrowia publicznego
 • Metodologia badań zdrowia publicznego
 • Wybrane projekty badań społecznych w obszarze zdrowia publicznego i ich rezultaty

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, dyskusja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma zaliczenia wykładu

Uwagi

Zaliczenie na ocenę

nie

Esej

Forma zgodna z wymogami podanymi przez prowadzącego

Zasady uzyskania zaliczenia

Zaliczenie eseju, uczestnictwo w dyskusji

Ocena końcowa z przedmiotu = zaliczenie z wykładu

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 5 -
Łącznie 30 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 -
Łącznie 1 -

Literatura podstawowa

 1. •    Czupryna A., Poździoch St., Ryś A., Włodarczyk W. C., red. Zdrowie publiczne, wybrane zagadnienia, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków 2000.
 2. •    Izdebski Z., Seksualność Polaków na Początku XXI wieku. Studium badawcze, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011.
 3. •    Izdebski Z., Ryzykowna dekada. Seksualność Polaków w dobie HIV/AIDS. Studium porównawcze 1997–2001–2005, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.
 4. Krajewski-Siuda K., Romaniuk P., Zdrowie Publiczne.Stan obecny,reformy ostatnich 20 lat,model docelowy, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2011.

 

Literatura uzupełniająca

•    Wojtczak A.: Zdrowie publiczne wyzwaniem dla XXI wieku, PZWL, Warszawa 2009.
•    Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania, PWN, Warszawa 2010.
 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 04-06-2017 12:34)