SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Elementy socjologii i psychologii polityki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Elementy socjologii i psychologii polityki
Kod przedmiotu 14.2-WP-PEDT-ESPP-K_pNadGenRHA6O
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów doktoranckie
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. zw. dr hab. Mirosław Chałubiński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami socjologii i psychologii polityki. Trening w posługiwaniu się teoretycznymi kategoriami w analizie współczesnych zjawisk politycznych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 • Socjologia i psychologia polityki wśród nauk o polityce
 • Metody badawcze socjologii i psychologii polityki
 • Władza, wpływ, przywództwo, elity polityczne
 • Socjalizacja i kultura polityczna
 • Bierność i aktywność polityczna
 • Konflikty polityczne
 • Rewolucje i ruchy społeczne
 • Transformacja ustrojowa w państwach postkomunistycznych
 • Problemy współczesnej demokracji
 • Autorytaryzm i totalitaryzm
 • Religia a życie polityczne świata
 • Globalizacja i problemy współczesnego świata

Metody kształcenia

Praca z tekstem źródłowym, praca w grupie, dyskusja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma zaliczenia konwersatorium

Uwagi

zaliczenie z oceną

Tak

praca pisemna

zgodna z wymogami podanymi przez prowadzącego

Aktywność podczas zajęć, dyskusja

Merytoryczne przygotowanie, poprawny sposób wygłaszania opinii, umiejętność podania przykładów, umiejętność wykorzystania omawianych teorii i danych.

Zasady uzyskania oceny z konwersatorium

Ocena z konwersatorium stanowić będzie średnią ważoną z oceny z indywidualnej pracy pisemnej (60%) i aktywności na zajęciach (40%)

Ocena końcowa z przedmiotu = ocena z konwersatorium

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 5 -
Łącznie 30 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 -
Łącznie 1 -

Literatura podstawowa

1.    K. Skarżyńska Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa 2005.
2.    J.J. Wiatr Socjologia polityki, Warszawa 2005.
 

Literatura uzupełniająca

1.    T. Klementewicz, Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2010.
2.    R.J. Dalton, H. D. Klingemann, Zachowanie polityczne, (tom 1 i 2), Warszawa 2010.
3.    J. Szczupaczyński, Władza i społeczeństwo, (tom I i II), Warszawa 1995-1998.
4.    E. Aronson, Człowiek, istota społeczna. Wybór tekstów, Warszawa 2004.
5.    M. Gulczyński, Panorama systemów politycznych świata, Warszawa 2004.
6.    J.J. Wiatr, Europa postkomunistyczna, Warszawa 2006.
7.    K. Skarżyńska, Podstawy psychologii politycznej, Poznań2002.
8.    R.S. Robins, J.M. Post, Paranoja polityczna. Psychologia nienawiści, Warszawa 2007.
9.    D. Held, Modele demokracji, Kraków 2010.
 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 04-06-2017 12:34)