SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kształcenie na odległość - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kształcenie na odległość
Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDP-KSOD
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów doktoranckie
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Jarosław Wagner
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z ideą kształcenia na odległość. Wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności konieczne do organizowania warsztatu pracy nauczyciela, przygotowania i poprowadzenia zajęć w systemie na odległość. Nabycie przez studentów umiejętności wyboru, instalacji oraz zarządzania aplikacjami wspomagającymi proces kształcenia opartego o e-learning.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu TI.

Zakres tematyczny

 1. Podstawy dydaktyki szkoły wyższej i dydaktyki dorosłych.
 2. Geneza i historia nauczania na odległość. Prezentacja problematyki nauczania na odległość z historycznego punku widzenia, komparacja ewolucji nauczania na odległość w Polsce i innych krajach.
 3. Usytuowanie e-nauczania w teoriach pedagogicznych. Analiza wybranych koncepcji oraz teorii pedagogicznych uwzględniających problematykę nauczania na odległość.
 4. E-learning – definicje oraz podstawowe pojęcia. Prezentacja wybranych definicji polskich oraz obcojęzycznych autorów dotyczących nauczania zdalnego, jak i niezbędnych pojęć funkcjonujących w tej tematyce.
 5. Rozwiązania e-learningowe wybranych firm / ośrodków akademickich. Analiza polskiego rynku e-nauczania pod względem oferty edukacyjnej.
 6. Wybór rozwiązań technologicznych w e-edukacji, budowa platform e-learningowych. Ogólna charakterystyka obecnie funkcjonujących aplikacji wspomagających nauczanie na odległość, analiza możliwości oraz ograniczeń platform e-learning, analiza kosztowa.
 7. Dydaktyczne aspekty tworzenia kursów on-line. Standardy tworzenia i prowadzenia zajęć on-line, wymogi oraz zadania stawiane twórcom, uczestnikom oraz administratorom systemów e-learningowych.
 8. Zapoznanie się z zasadami działania systemów CMS. Prezentacja oraz podstawowe zasady działania systemów - Content Menagment Systems.
 9. Tworzenie kursu zdalnego nauczania. Przygotowanie kursu e-learning`owego bazującego na platformie Moodle

Metody kształcenia

Wykład, praca z książką, ćwiczenia laboratoryjne w pracowni komputerowej, metoda projektu.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma zaliczenia ćwiczeń

Uwagi

Zaliczenie na ocenę

Tak

Przygotowanie projektu  badawczego

Przygotowanie kursu w systemie kształcenia na odległość

Poprawna koncepcja i struktura pracy, poprawny sposób prezentacji danych, umiejętność udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące prezentowanego materiału.

Zasady uzyskania oceny z ćwiczeń

Ocena z przygotowanego projektu – 80% oraz ćwiczeń dotyczących omawianych programów – 20%.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

 1. Aleksander T. (2009), Andragogika. Podręcznik akademicki, Radom-Kraków
 2. Aleksander T. (2002), Andragogika. Poradnik dla studentów szkół wyższych, Ostrowiec Św.
 3. Bereźnicki F. (2001), Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków
 4. Bartkowiak J., (2005), Metodologia projektowania szkoleń e-learning, [w:] Mischke J., (red.) Akademia on-line, Łódź.
 5. Górnikiewicz J. Z., (2004), Studia na odległość w USA i w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, Białystok.
 6. Juszczyk S.(2002), Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Wyd. Adam Marszałek, Toruń
 7. Juszczyk S., (2001), Kompetencje nauczyciela w kształceniu na odległość, [w:] Migdałek J., (red.) Informatyczne kształcenie nauczycieli, Kraków.
 8. Kubiak M., (1997), Internet dla nauczycieli. Nauczanie na odległość, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

 1. Howard C., Schenk K., [2003], Distance Learning and University Effectiveness - Changing Education Paradigms for Online Learning, Londyn.
 2. Duffy T. M., Kirkley J. R., [2003], Learner Centered Theory And Practice In Distance Education - Cases From Higher Learning, Londyn.
 3. Moore M. G., Andreson W. G., [2003], Handbook of distance education, Londyn.
 4. Juszczyk S., (2001), Diagnoza i ewaluacja dydaktyczna w procesie telekształcenia, [w:] Wenta K., (red.) Diagnoza i ewaluacja w reformie edukacyjnej, Augustów-Białystok.
 5. Phillips R., McNaught C., Kennedy G., Evaluating E-Learning: Guiding Research and Practice, Routledge, 2012
 6. Laurillard D., Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology, Routledge, 2013
 7. Karagiannidis Ch., Politis P., Karasavvidis I., Research on e-Learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and Instructional Perspectives, Springer, 2014

Uwagi

Kurs z materiałami dydaktycznymi, zadaniami oraz wymaganiami dla projektu jest dostępny na platformie e-learningowej KMTI.


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 05-06-2017 22:45)