SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komunikacja językowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komunikacja językowa
Kod przedmiotu 05.1-WP-WNJO-KJ
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Wczesne nauczanie języka obcego
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie przez studentów informacji z zakresu komunikacji językowej; doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem; kształtowanie postaw szacunku wobec wypowiedzi innych osób.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Charakterystyka procesu komunikacji. Definiowanie pojęć: komunikacja społeczna, komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna, dialog edukacyjny, dyskusja, negocjacje, rozmowa, aktywne słuchanie. Elementy komunikacji językowej (nadawca, odbiorca, kanał, tekst, intencja). Funkcje tekstów językowych. Warunki skutecznej komunikacji językowej. Przyczyny i rodzaje zakłóceń komunikacji.  Kompetencje komunikacyjne nauczycieli.

Metody kształcenia

metody asymilacji wiedzy (dyskusja, pogadanka, prezentacja multimedialna/poster/portfolio), metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (klasyczna metoda problemowa, burza mózgów)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena ostateczna z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen za aktywność w trakcie zajęć oraz prace wykonane samodzielnie (referat, prezentacja, portfolio).

Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń

Literatura podstawowa

Griffin E, Podstawy komunikacji społecznej, tłum. O. i W. Kubińscy, M. Kacmajor, GWP, Gdańska 2003.

Leigh A., Mayhard M., Komunikacja doskonała, tłum. M. Gawlik-Małkowska, „Rebis”, Poznań 2003.

Moreale S. P., Spitzberg B. H., Barge J. K., Komunikacja między ludźmi, tłum. P. Izdebski, A. Jaworska, PWN,  Warszawa 2007.

Retter H., Komunikacja codzienna w pedagogice, tłum. M. Wojdak-Piątkowska, GWP, Gdańsk 2005.

Literatura uzupełniająca

Allhoff D., Sztuka przekonywania do własnych racji, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.

Śnieżyński M., Od monologu do dialogu edukacyjnego, [w:] Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, red. F. Adamski, Wydawnictwo UJ, Kraków 1999.

Schulz von Thun F., Sztuka wyjaśniania. Podręcznik dla prowadzących trudne rozmowy, Wyd. WAM, Kraków 2004.

Sujak E., ABC psychologii komunikacji, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-07-2017 16:37)