SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gramatyka praktyczna języka niemieckiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gramatyka praktyczna języka niemieckiego
Kod przedmiotu 05.1-WP-WNJO-GPJN
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Wczesne nauczanie języka obcego
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Tadeusz Zuchewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest opanowanie i/lub doskonalenie podstawowych elementów systemu gramatycznego języka niemieckiego w zakresie fleksji, składni oraz słowotwórstwa, z elementami strategii pomocnych w samodzielnym uczeniu się języka niemieckiego, diagnozowaniu i korygowaniu błędów językowych popełnianych przez dzieci i uczniów.

 

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na B1+B2.

Zakres tematyczny

Wprowadzenie oraz utrwalenie zagadnień morfologii języka niemieckiego:

Odmienne i nieodmienne części mowy w języku niemieckim

Rzeczownik – deklinacja.

Czasownik – koniugacja, czasy gramatyczne, tryby, strony. Czasowniki regularne i nieregularne, proste i złożone, czasowniki modalne

Syntaktyka.

Fleksja i deklinacja w języku niemieckim

Budowa zdań, szyk wyrazów w zdaniach podrzędnie złożonych

Podstawy słowotwórstwa w języku niemieckim

 

Metody kształcenia

Wykład, praca indywidualna, praca w grupach, praca w parach, ćwiczenia reprodukcyjne oraz produkcyjne, prezentacja treści gramatycznych (metoda indukcyjna), gry dydaktyczne. Opis wyjaśniający, klasyfikujący, oparty na zasadzie indukcji i dedukcji w tworzeniu i rozpoznawaniu form gramatycznych, praktyczne wykorzystywanie poszczególnych form gramatycznych w komunikacji językowej,  dyskusja, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z ćwiczeń: metody weryfikacji efektów kształcenia to:

- jedno kolokwium pisemne w semestrze zawierające pytania otwarte i zamknięte i uzyskanie minimum 50 % prawidłowych odpowiedzi; student otrzymuje ocenę z kolokwium wg następujących progów punktowych:

50 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

- sprawdzian: progi punktowe jw.

- aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Ocena z ćwiczeń stanowić będzie średnią arytmetyczną wszystkich ocen.

Wykład zaliczenie na podstawie: aktywnej obecności (20% składowej zaliczenia), dyskusji studentów (20% składowej zaliczenia)  i sprawdzianu (60% składowej zaliczenia),

Ocena końcowa:  ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z ćwiczeń (50% składowej) i wykładów (50% składowej)

Literatura podstawowa

 1. Helbig, G./ Buscha, J. (2001): Deutsche Grammatik – Ein Handbuch für Ausländerunterricht. Langenscheidt, Berlin-München-Wien-Zürich-New York
 2. Welke,K.(2007): Einführung in die Satzanalyse.
 3. Bestimmung der Satzglieder im Deutschen. De Gruyter. Berlin-New York
   

Literatura uzupełniająca

 1. Czochralski, Jan (1998): Gramatyka niemiecka dla Polaków. Wiedza Powszechna. 
 2. Dreyer, Hilke u. Schmitt, Richard (Neubearbeitung 1996): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Verlag für Deutsch, Ismaning.
 3. Drosdowski, Günther u.a. (1995): Duden – Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Dudenverlag, Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich.
   

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-07-2017 17:40)