SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty metodyczne: teatr i drama w nauczaniu języka angielskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty metodyczne: teatr i drama w nauczaniu języka angielskiego
Kod przedmiotu 05.1-WP-WNJO-TiDwNJA
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Wczesne nauczanie języka obcego
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie studentów do pracy warsztatowej z zakresu działań teatralnych i dramy, które mogą być przydatne jako narzędzie służące nauczaniu języka angielskiego w grupach przedszkolnych oraz klasach 1-3. Uświadomienie studentowi możliwości, jakie niesie z sobą wykorzystanie form teatralnych i dramy w nauczaniu małych dzieci języka angielskiego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na B1+B2

Zakres tematyczny

Student posiada podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym oraz klasy 1-3 szkoły podstawowej  z wykorzystaniem dramy i form teatralnych. Potrafi zaaranżować  działania aktorskie w celu nauczania języka angielskiego w  środowisku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zna różne formy i techniki teatralne do nauczania dzieci języka angielskiego. Jest w stanie przygotować i realizować zajęcia teatralne z dziećmi w celu akwizycji języka obcego. 

Metody kształcenia

Ćwiczenia praktyczne w przestrzeni klasowej. Praca o charakterze warsztatowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

  1. Ocena aktywności na zajęciach – 25 %
  2. Ocena umiejętności praktycznych – 50 %
  3. Realizacja zadania indywidualnego – 25 %

Ocena z ćwiczeń stanowić będzie średnią ważoną wszystkich ocen.

Ocena końcowa:  ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

Barrows, J. and Zorin James (1983). "Fifteen concise role-plays and how to use them". Forum 21:1, pp.23-27.

Bird, Allan (1972) "The use of drama in language teaching". ELT Journal 33:4, pp.290-96.

Crookall, David (1984) "The use of non-ELT simulation". ELT Journal 38:4, pp.262-273.

Dougili, John(1987) Drama Activities for Language Teaching. London: Macmillan.

Early, M. and Tarlington C. (1982) "Off stage: Informal drama in language learning". ELT Documents 113.

Ellis, Rid, 1982. Informal and formal approaches to communicative language teaching. ELT Journal36:2, pp.73-81.

Literatura uzupełniająca

Fernandez, L. and Coil, A. (1986) "Drama in the classroom". Practical Teaching 6:3, pp.18-21.

Galarcep, M.F.(1971)"Puppets in teaching English". ELT Journal 25:2, pp167-l70.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-07-2017 17:54)