SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty metodyczne: teatr i drama w nauczaniu języka niemieckiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty metodyczne: teatr i drama w nauczaniu języka niemieckiego
Kod przedmiotu 05.1-WP-WNJO-TiDwNJN
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Wczesne nauczanie języka obcego
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Beata Łapanowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie studentów do pracy warsztatowej z zakresu działań teatralnych i dramy, które mogą być przydatne jako narzędzie służące nauczaniu języka niemieckiego w grupach przedszkolnych oraz klasach 1-3. Uświadomienie studentowi możliwości, jakie niesie z sobą wykorzystanie form teatralnych i dramy w nauczaniu małych dzieci języka niemieckiego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na B1+/B2

Zakres tematyczny

Student posiada podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka niemieckiego dzieci w wieku przedszkolnym oraz klasy 1-3 szkoły podstawowej  z wykorzystaniem dramy i form teatralnych. Potrafi zaaranżować  działania aktorskie w celu nauczania języka niemieckiego w  środowisku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zna różne formy i techniki teatralne stymulujące akwizycję języka niemieckiego.

Metody kształcenia

Ćwiczenia praktyczne w przestrzeni klasowej. Praca o charakterze warsztatowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

  1.  Ocena aktywności na zajęciach – 25 %
  2. Ocena umiejętności praktycznych – 50 %
  3. Realizacja zadania indywidualnego – 25 %

 

Ocena z ćwiczeń stanowić będzie średnią ważoną wszystkich ocen.

Ocena końcowa:  ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

  1. Primmarschulmaterialien – Baustein Theater : Der Wolf und die sieben Gießlein; Goethe-Institut
  2. Haudeck H., 2000, Der Einsatz von Handpuppen und anderen Spielfiguren, w: Bleyhl W. (red.) Fremdsprachen in der Grundschulen. Grundlagen und Praxisbeispiele
  3. Zabawa w teatr; Kamila Kruszewska, Language Laboratories w Gdańsku; Homo Ludens 1 (2009).

 

Literatura uzupełniająca

Każdorazowo podawana przez prowadzącego

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-07-2017 17:46)