SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody pracy terapeutycznej z rodziną - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody pracy terapeutycznej z rodziną
Kod przedmiotu 05.6-WP-TZZAOD-MPTzR
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z wiedzą na temat uwarunkowań i przejawów dysfunkcji rodziny oraz z podstawami pracy z rodziną w ramach różnych oddziaływań oraz metodami terapeutycznymi.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki i socjologii rodziny

Zakres tematyczny

Filozofia niesienia pomocy psychologicznej rodzinie

Cykl życia rodzinnego wg M. Ericksona

Umiejętności terapeuty rodzinnego. Pierwszy kontakt z rodziną

Zasady prowadzenia systemowej terapii rodzin: zbieranie wywiadu poprzez pytania cyrkularne, przygotowanie interwencji i jej zastosowanie

Wzorce skutecznej terapii rodzin – poziom I i II: proces złożonej równowartości, komunikacja werbalna i niewerbalna w rodzinie, ćwiczenia z wykorzystaniem własnych doświadczeń

Rysunek rodziny jako projekcyjna metoda analizy problemów rodziny

Psychologia wychowania i trudności wychowawcze w rodzinie

Mediacje jako sposób pracy z rodziną: zasady prowadzenia mediacji, budowanie hipotez, interwencja mediacyjna

Terapia systemowa rodzin wg B. Hellingera

Metody kształcenia

Dyskusja, studium przypadków, praca w grupie

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praca w ramach przedmiotu kończy się zaliczeniem z oceną. Brana jest pod uwagę ocena za aktywność na zajęciach i praca grupowa

Literatura podstawowa

Gordon T., Wychowanie bez porażek, Warszawa 1991

Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny, Toruń 2007

Mazur J., Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 2002

Plopa P., Więzi uczuciowe w małżeństwie i rodzinie, Kraków 2005

Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, Warszawa 1994

Sakowicz T., Dysfunkcyjność rodziny a resocjalizacja, Kraków 2006

Wysocka E., Człowiek a środowisko życia, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca

Cichla J., Herberger J., Skwarek B., Kultura pedagogiczna współczesnej rodziny Głogów 2010

Forward S., Toksyczni rodzice, Warszawa 1992

Goldenberg H, Goldenberg I., Terapia rodzin, Kraków 2006

Lipowska – Teutsch A. Rodzina a przemoc, Warszawa 2002

Steede K., 10 błędów popełnianych prze dobrych rodziców. Gdańsk 2007

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-07-2017 20:25)