SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy profilaktyki i resocjalizacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy profilaktyki i resocjalizacji
Kod przedmiotu 10.4-WP-TZZAOD-PPiR
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Andrzej Zygadło
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Przekazanie słuchaczom pogłębionej i rozszerzonej wiedzy na temat profilaktyki społecznej i resocjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem szeroko ujętego zjawiska uzależnień, ich uwarunkowań, rodzajów, faz rozwoju i funkcjonowania osób uzależnionych w wieku adolescencyjnym i osób dorosłych. Wykorzystanie wiedzy na temat różnych metod profilaktyki uzależnień i resocjalizacji osób uzależnionych do stworzenia własnych prób diagnozy i propozycji działań skierowanych do młodzieży. Zapoznanie słuchaczy z metodami ewaluacji podejmowanych działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Profilaktyka uzależnień na tle profilaktyki społecznej.

Legalizacja narkotyków – społeczne i kulturowe uwarunkowania uzależnień od substancji psychoaktywnych – wyznaczniki dla profilaktyki uzależnień

Programy Redukcji Szkód. Leczenie substytucyjne – poglądy zwolenników i przeciwników

Programy substytucyjne w placówkach resocjalizacyjnych

Uzależnienia a nowoczesne technologie

Nawroty w uzależnieniach – jak im przeciwdziałać

Polityka narkotykowa w Polsce i na świecie

Prawne uwarunkowania profilaktyki i resocjalizacji osób uzależnionych

Metody ewaluacji programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych

Charakterystyka osób uzależnionych w wieku – przyczyny, przebieg uzależnienia, czynniki biologiczne, rodzinne i środowiskowe

Różne rodzaje uzależnień i możliwości terapii osób uzależnionych – omówienie na podstawie indywidualnych projektów diagnostycznych zawierających wskazania i propozycje różnorodnych oddziaływań profilaktyczno resocjalizacyjnych:

- uzależnienie od alkoholu i innych substancji odurzających

- hazard

- anoreksja/bulimia

- uzależnienie od seksu

- uzależnienie od Internetu; telewizji; portali społecznościowych; od zakupów

Ewaluacja poszczególnych propozycji działań profilaktycznych

Metody kształcenia

Dyskusja, studium przypadków, metoda projektów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zajęcia z przedmiotu kończą się egzaminem. Częściową metodą weryfikacji efektów kształcenia jest egzamin pisemny w formie testu z określonymi progami punktowymi. Pozostałymi metodami weryfikacji efektów kształcenia są: ocena indywidualnej aktywności w toku zajęć oraz ocena prezentacji diagnozy przypadku osoby uzależnionej i prezentacji proponowanych działań resocjalizacyjnych i terapeutycznych – praca w małych grupach (2-3 osoby). Ocena końcowa to średnia arytmetyczna z poszczególnych ocen cząstkowych.

Literatura podstawowa

Baran-Furga H., Steinbarth-Chmielewska K., Uzależnienia. Obraz kliniczny i leczenie, PZWL, Warszawa 1999

Erickson C.K., Nauka o uzależnieniach. Od neurobiologii do skutecznych metod leczenia, Wydawnictwo UW 2010

De Leon G., Społeczność terapeutyczna. Teoria, Model, Metoda., Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2003

Kaczmarczyk I., Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce. Alkoholowe dno i co to znaczy trzeźwieć, Wydawnictwo Eneteia, Warszawa 2008

Miller W.,R., Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji, PARPA Media 2009

Woronowicz B. T.: Na zdrowie. Jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu. Media Rodzina, Poznań 2008

Corey M. S., Corey G., Grupy. Metody grupowej pomocy psychologicznej, IPZiT, Warszawa 2002

Czabała J. Cz., Czynniki leczące w psychoterapii, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2002

Tatarsky A., Redukcja szkód w psychoterapii. Nowe podejście w leczeniu uzależnień od narkotyków i alkoholu”, Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa  2007

Literatura uzupełniająca

Gossop M., Nawroty w uzależnieniach, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1997

Hornowska E., Temperament – czynnik ryzyka w uzależnieniach? Cz. I i II, Remedium Nr 8, sierpień 2005 i Nr 9, wrzesień 2005

Izdebski Z., Zygadło A., Capiga M., Sexual and reproductive health of injective drug users, Open Society Institute, Uniwersytet Zielonogórski New York, Zielona Góra 2009

Woititz Janet G.: Dorosłe Dzieci Alkoholików. IPiN, Warszawa 1992

AAWS: Dwanaście kroków i dwanaście tradycji. Apostolicum 1996

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-07-2017 20:23)