SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Diagnoza funkcjonalna osób ze spektrum zaburzeń autystycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Diagnoza funkcjonalna osób ze spektrum zaburzeń autystycznych
Kod przedmiotu 05.6-WP-EA-DFA
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Aneta Rudzińska-Rogoża
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności prowadzenia badań w obszarze diagnozy psychopedagogicznej.

Wymagania wstępne

Podstawy pedagogiki

Zakres tematyczny

WYKŁADY:

  1. Teoretyczne podstawy diagnozy (pojęcie, typy, etapy diagnozy, diagnoza interdyscyplinarna). 2) Kontakt diagnostyczny i opór w relacji diagnostycznej. 3) Etyczne aspekty diagnozy pedagogicznej. 4) Diagnoza sytuacji dziecka w rodzinie – wybrane problemy.

ĆWICZENIA:

  1. Diagnoza dziecka w rolach szkolnych. 2) Diagnoza sytuacji społecznej dziecka w grupie rówieśniczej. 3) Przegląd narzędzi diagnostycznych.

Metody kształcenia

Wykłady: wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny, pokaz

Ćwiczenia: praca w grupach, praca indywidualna

 

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 

Zaliczenie wykładów: kolokwium z problematyki wykładów.  Kryteria ocen: 3,0 (60%); 4,0 (80%); 5,0 (90%)

Zaliczenie z ćwiczeń: praca pisemna lub prezentacja

Ocena ostateczna: ocena z kolokwium z treści wykładu 

Literatura podstawowa

1. Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 2004.

2. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna: podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2008.

3. Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna, Gdańsk 1998.

4. Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

 

1. Badura J., Lepalczyk I., Elementy diagnostyki pedagogicznej, Warszawa 1987.

2. Osoba autystyczna w rodzinie i środowisku lokalnym. Doświadczenia lubuskie, red. A. Rudzińska-Rogoża, J. Lipińska-Lokś,  Zielona Góra 2010. 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 21-09-2017 17:23)