SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LOPD-ZTWP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i ćwiczenia - - 12
(w tym jako e-learning)
0,8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami organizacji i zarządzania procesami transportu oraz roli i miejsca transportu w procesach logistycznych w przedsiębiorstwie.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Łańcuch transportowy. Pojęcie spedytora i przewoźnika. Charakterystyka gałęzi transportu zewnętrznego (transport drogowy, kolejowy, morski, lotniczy, rurociągowy). Kryteria wyboru przewoźników. Koszty transportu. Transport kombinowany (intermodalny, multimodalny). Transport bimodalny (zalety i zakres zastosowania). Konwencja o umowie międzynarodowego transportu drogowego towarów CMR. Karnet TIR. Warunki otrzymania licencji przewoźnika międzynarodowego i krajowego.

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie obejmuje jest w formie pisemnej – pytania opisowe (5 pytań, każde po 20 punktów) Zasady ustalania oceny końcowej: 0-50 pkt. „ndst”, 51-60 pkt. „dost”, 61-70 pkt. „dst plus”, 71- 80 pkt. „dobry”, 81-90 pkt. „db plus”, 91-100 pkt. „bdb”.

Literatura podstawowa

1.     H-Ch. Pfohl, Systemy logistyczne, Podstawy organizacji i zarządzania, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001.

2.     J. Coyle i inni, Zarządzanie logistyczne, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

3.     I. Dembińska-Cyran, M. Gubała,Podstawy zarządzania transportem w przykładach, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003

Literatura uzupełniająca

1.     J. Twaróg, Mierniki i wskaźniki logistyczne, Wyd. ILIM, Poznań 2003.

2.     D. Marciniak-Neider, Podręcznik spedytora,Polish International Freight Forwarders Association, Gdynia 2006.

3.     W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Transport, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 21-09-2017 00:07)