SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Choroby wewnętrzne - stany nagłe z elementami ALS - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - stany nagłe z elementami ALS
Kod przedmiotu 12.1-WL-RAT-CHS
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie z przebiegiem procesu diagnostyczno – terapeutycznego prowadzonego u pacjentów, zwrócenie uwagi na rolę ratownika w trakcie diagnostyki, leczenia i opieki nad chorym oraz zaznajomienie studentów z wybranymi jednostkami chorobowymi.

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z patofizjologią chorób, podstawami interny oraz określonymi jednostkami chorobowymi w zakresie ich rozpoznania, diagnostyki i leczenia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stany zagrożenia życia. W trakcie ćwiczeń prezentowane jest badanie podmiotowe, przedmiotowe, omawiane są badania diagnostyczne dotyczące chorób w odniesieniu do konkretnych chorych. Zajęcia praktyczne dotyczą, podstawowego badania chorych, oceny parametrów życiowych, wykonywania podstawowych czynności ratujących życie, współpracy w procesie terapeutycznym z lekarzami. 

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotu w semestrze III, BLS, ALS, medyczne czynności ratunkowe,

Zakres tematyczny

Ćwiczenia:

 1. Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia z uwzględnieniem sytuacji szczególnych oraz odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia, 4H 4T.
 2. Pacjent przytomny – stabilny i niestabilny. Rozpoznanie i postępowanie w fazie przedszpitalnej i warunkach SOR.
 3. Zasady postępowania w przypadku zaburzeń rytmu serca z uwzględnieniem farmakoterapii i elektroterapii.
 4. Zaawansowanie czynności ratunkowe w wybranych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u pacjenta dorosłego nieurazowego, m.in. OZW, stan astmatyczny, wstrząs anafilaktyczny, zatorowość płucna.
 5. Badanie podmiotowe i przedmiotowe chorego.
 6. Badania podstawowe: biochemiczne oraz obrazowe stosowane w diagnostyce internistycznej, analizatory parametrów krytycznych.
 7. Choroby układu krążenia: etiologia, patogeneza, obraz kliniczny i diagnostyka miażdżycy i nadciśnienia tętniczego.
 8. Choroby układu krążenia: etiologia, patogeneza, obraz kliniczny i diagnostyka choroby wieńcowej i niewydolności serca.
 9. Choroby układu oddechowego: etiologia, patogeneza, obraz kliniczny i diagnostyka infekcji, przewlekłej obturacyjnej choroby oskrzelowo-płucnej, astmy.
 10. Choroby układu pokarmowego: etiologia, patogeneza, obraz kliniczny i diagnostyka chorób żołądka, jelit, wątroby, trzustki. Cukrzyca. Choroby gruczołów dokrewnych.
 11. Choroby układu moczowego: etiologia, patogeneza, obraz kliniczny i diagnostyka infekcji, kamicy, niewydolności nerek, rozrostu stercza.
 12. Choroby układu krwiotwórczego: etiologia, patogeneza, obraz kliniczny i diagnostyka niedokrwistości.
 13. Choroby układu kostno – stawowego i mięśniowego: etiologia, patogeneza, obraz kliniczny i diagnostyka.

Wykłady:

 1. Nadciśnienie tętnicze. Postępowanie w razie wzrostu ciśnienia tętniczego. Stany pilne i nagłe.  Choroby przewodu pokarmowego. Bóle brzucha. Krwawienie z przewodu pokarmowego.
 2. Choroby przewodu pokarmowego. „Ostry brzuch”. Choroba wrzodowa. Zapalenie trzustki.
 3. Choroby przewodu pokarmowego – nowotwory. Choroby wątroby. Alkoholizm.
 4. Choroby gruczołów dokrewnych. Choroby tarczycy. Przełom tyreotoksyczny.
 5. Choroby gruczołów dokrewnych. Cukrzyca. 
 6. Choroby gruczołów dokrewnych. Choroby nadnerczy. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.
 7. Choroby układu oddechowego. Duszność. Niewydolność oddechowa. Tlenoterapia.
 8. Choroby układu oddechowego. Infekcje. Astma oskrzelowa. POChP. Odma.
 9. Choroby nerek i dróg moczowych. Ostra niewydolność nerek. Kamica nerkowa.
 10. Zatrucia. Interpretacja badań biochemicznych. 

Metody kształcenia

Ćwiczenia w 5 osobowych grupach w salach ćwiczeniowych na manekinach i fantomach na oddziale chorób wewnętrznych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin przeprowadzony w formie pisemnej (test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi, jednokrotnego wyboru), warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 50% punktów możliwych do zdobycia. Do egzaminu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: testy i odpowiedzi ustne sprawdzające wiedzę, test praktycznych umiejętności, wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0

Literatura podstawowa

 1. Choroby wewnętrzne : podręcznik akademicki. T. 1 / pod red. Franciszka Kokota ; współaut. Hanna Chwalińska-Sadowska et al. - Wyd. 8 zm. i unowocześ. ( dodr.). - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2006.

Literatura uzupełniająca

 1. Interna Szczeklika 2016 / [redaktor prowadzący Piotr Gajewski]. - Kraków : Medycyna Praktyczna, 2016. 
 2. Medycyna wewnętrzna : repetytorium dla studentów medycyny i lekarzy / Gerd Herold i współaut. ; z niem. tł. Jan Duława. - Wyd. 4 zm. i unowocześnione, (dodr. popr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007.
 3. Medycyna wewnętrzna : repetytorium / Gerd Herold i współautorzy ; [z niem. tł. Jerzy Januszkiewicz et al.]. - Warszawa : WydawnictwoLekarskie PZWL, 1994.

Uwagi

Sylabus opracował: dr n. med. Ewa Borowiecka


Zmodyfikowane przez dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-06-2018 23:52)