SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Statystyka z demografią - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Statystyka z demografią
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-SzD-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Zbigniew Świątkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie metod postępowania w badaniach statystycznych, nabycie umiejętności ich doboru i zastosowania, poznanie podstawowych sposobów analizy statystycznej i wnioskowania statystycznego, opanowanie umiejętności interpretacji rezultatów badan demograficznych, opanowanie umiejętności przedstawiania i odczytywania wyników badan demograficznych.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: znajomość podstaw matematyki

Zakres tematyczny

Program wykładów: Badania statystyczne i ich rodzaje. Kryteria doboru metod. Badania pełne, częściowe i szacowanie statystyczne. Opracowanie materiału statystycznego. Grupowanie, zliczanie, analiza statystyczna. Testy statystyczne. Prezentacja materiału statystycznego. Ilustrowanie tabelaryczne i graficzne. Interpretacja danych. Reguły ewidencji procesów demograficznych – bilans stanu, struktury ludności według różnych kryteriów: ruchu naturalnego ludności, migracji. Narzędzia analizy stanu ludności – współczynniki, siatka demograficzna. Reprodukcja ludności – miary, modele, szacunki, prognozy. Migracje – ich rodzaje.

 

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa jest średnią ocen z kolokwium z wykładów (50%) i z kolokwium z ćwiczeń (50%). W przypadku oceny z ćwiczeń brana jest także pod uwagę aktywność na zajęciach.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 36 24
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 24 36
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Józwiak J, Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE Warszawa 2012.
  2. Makać W., Podstawy statystyki i demografii dla studentów administracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
  3. Holzer J., Demografia,PWE Warszawa 2003.
  4. Fihel A., Okólski M., Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Wydawnictwo Naukowe Scholar Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

  1. Roczniki Statystyczne GUS

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 23-01-2018 11:27)