SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wychowanie fizyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-WF-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 0
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 0 0 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozwijanie zainteresowań związanych ze sportem i rekreacją ruchową. Kształtowanie umiejętności zaspokajania potrzeb związanych z ruchem, sprawnością fizyczną oraz dbałością o własne zdrowie.

Wymagania wstępne

Formalne: brak przeciwwskazań lekarskich

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Program ćwiczeń: Zajęcia ruchowe, prowadzone w grupach męskich i żeńskich (z wyłączeniem pływania i jeździectwa) z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń fizycznych, gier sportowych, urządzeń do ćwiczeń siłowych i fitness. Studenci mogą wybierać preferowane rodzaje aktywności ruchowych: grupy rozwoju ogólnego, gry sportowe, pływanie i jeździectwo. Fakultet wychowania fizycznego – zajęcia ruchowe o charakterze treningu sportowego prowadzone w grupach specjalizacji sportowej lub rekreacyjnej. Celem przedmiotu jest wszechstronny i harmonijny rozwój fizyczny, poprawa ogólnej sprawności ruchowej i zdrowotności, poprawa motoryczności. Rozbudzenie zainteresowań różnymi rodzajami aktywności ruchowej. Wykształcenie umiejętności ruchowych zapewniających aktywne uczestnictwo w kulturze fizycznej, doskonalenie w wybranej dziedzinie sportowo-rekreacyjnej, kształtowanie postaw prozdrowotnych, utrwalenie nawyków aktywności rekreacyjnej, sportowej i turystycznej. Ogólna charakterystyka i podstawowe przepisy wybranych dyscyplin sportowych. Praktyczne umiejętności z zakresu wybranych dyscyplin sportowych. Edukacja prozdrowotna poprzez wychowanie fizyczne i sport.

Metody kształcenia

Metody podające: omówienie i pokaz

Metody poszukujące: ćwiczenia ruchowe, gry szkolne, sędziowanie meczów, protokołowanie

Metoda treningu sportowego: technika indywidualna, taktyka, wytrzymałość ogólna i specjalna

Metoda startowa: udział w zawodach i turniejach sportowych.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: indywidualna ocena studenta na podstawie jego postępów, zaangażowania i aktywności w zajęciach oraz umiejętności w zakresie wybranych dyscyplin sportowych.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 0
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 0 0
Łącznie 30 0
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 0 0
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 0
Łącznie 0 0

Literatura podstawowa

  1. Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych, Warszawa 2002

  2. Huciński T., Kisiel E.: Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce, Warszawa 2008

  3. Karpiński R., Karpińska M.: Pływanie sportowe korekcyjne rekreacyjne, Katowice 2011

  4. Kosmol A., Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych, Warszawa 2008

  5. Stefaniak T., Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych, Wrocław 2002

  6. Talaga J., ABC Młodego piłkarza. Nauczanie techniki, Warszawa 2006

  7. Uzarowicz J., Siatkówka. Co jest grane? Wrocław 2005

  8. Woynarowska B., Edukacja zdrowotna Podręcznik akademicki, Warszawa 2010

  9. Wołyniec J., Przepisy gier sportowych w zakresie podstawowym, Wrocław 2006

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Studenci zwolnieni z czynnego udziału w zajęciach zostaną zobligowani do udziału w wykładach z zakresu kultury fizycznej w identycznym wymiarze godzin.


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-01-2018 10:33)