SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Operating systems II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Operating systems II
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-SystOper02-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Patan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • To familiarize students with general characteristics of operating systems.
  • To provide knowledge about structure and work of the UNIX system.
  • To acquire skills in shell programming and system administration.

 

Wymagania wstępne

Operating systems I

Zakres tematyczny

Operating system. Comparison of popular systems. Construction of systems. Remote operation of multiple users. Elementary configuration files. Communication among users. Electronic mail.

File system. Relative and absolute path. Filename. Mask. Meta-characters. Commands related to files. Links. Typical filesystem tree. Location of important system files.

Work with files. Displaying the text files. Access rights. FTP. File editor vi commands. Find command.

Shell programs. User configuration files. Work with variables. Streams and pipelines. Redirecting data. Filters. Regular expressions. Shell programming. Tests. Conditions. Loops. Functions.

Multitasking. Processes and threads.

Advanced processing of test files. sed editor. awk filter. Multitasking. Processes.

X Window. System administration.

Metody kształcenia

Lecture: conventional lecture.

Laboratory: laboratory exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the passing condition is to obtain a positive mark from the exam in the form of a written test.

Laboratory – the passing condition is to obtain positive mark from the written test

Calculation of the final grade: lecture 50% + laboratory 50%

 

Literatura podstawowa

  1. M. K. Johnson, E. W. Troan: Linux application development. Addison-Wesley, 1998.

  2. U. Vahalia: UNIX Internals: The new frontiers, Prentice Hall, 1996.

  3. S. Pratta, D .Martin: UNIX V System Bible. Commands and utilities. Prentice Hall Computer Publishing 1986.

  4. S. Strobel, Thomas Uhl. Linux.unleashing the workstation in your PC, Springer-Verlag 1996.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Krzysztof Patan (ostatnia modyfikacja: 31-03-2018 19:41)