SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Small and medium enterprise management - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Small and medium enterprise management
Kod przedmiotu 04.9-WE-INFP-SMEM-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Developing a student's business activity in a globalized world.

Wymagania wstępne

Lack.

Zakres tematyczny

The essence and purpose of the enterprises. Management as the art and practice of rational use of means to achieve the set goals. Classification of enterprises. Conditions of doing business in Poland in the globalization era: economic freedom indexes, GDP, GDP per capita. Trap of medium growth, entrepreneurship, innovation as a systemic process. Success in a knowledge-based economy.  
Monographic lecture: An example of an innovative company from foundation to operation on the global market.
Business Statute , Statute Book of Commercial Companies and Civil Statute Book - Regulations governing the starting, execution and ending of business activity in Poland.
Legal and organizational forms of economic activity: individual economic activity, civil partnership, general partnership, unlimited liability partnership, limited liability partnership, partnership limited by shares, Ltd., join-stock company - economic and legal basis, liability of partners, bookkeeping, formal requirements (CEIDG, KRS, notary, ZUS, VAT, NIP, REGON, Bank, PIP, PIS).
Project of founding a business: Business plan, justified choice of business form and contract of the company.

Metody kształcenia

Lecture, working with the source document, discussion, working in groups.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The condition of the pass is the positive result of the discussion of the business plan, forms of business activity and the contract of the company.

Literatura podstawowa

1. Act of economic activity.
2. Code of Commercial Companies.
3. Civil Code.

Literatura uzupełniająca

1. The current legal regulations related to economic activity.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-03-2018 12:56)