SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Financial Management - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Financial Management
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-FM-S18
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ
  • dr Janina Jędrzejczak-Gas
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Acquiring knowledge in the area of financial management in terms of its usefulness in making financial decisions of an operational and investment level.

Wymagania wstępne

Mathematics, ststistics, microeconomics, accounting.

Zakres tematyczny

Financial statements, Cash Flow, and Taxes. Time Value of Money. Bonds, bond valuation, and interest rates. Risk, return, and the Capital Asset Pricing Model. Stocks and  stock valuation. Financial options. The cost of capital. Projects valuation. Corporate valuation. Tactical financing decisions.

Metody kształcenia

The activity during class.

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Positive evaluation of tutorials. Positive evaluation of test.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 55 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 70 -
Łącznie 125 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

  1. Brealey R.A., Myers S.C., Allen F., Principles of Corporate Finance, 10th edition, 2011.
  2. Brigham E.F., Ehrhardt M.C.,  Financial Management: Theory and Practice, 13th edition, 2011.

 

Literatura uzupełniająca

  1. Puxty A.G., Dodds J.C.,  Financial Management: method and meaning, London 1991.
  2. Tennent J., The Economist, The Economist Guide to Financial Management: Principles and practice, The Economist 2014.

Uwagi

Lecturer: k.mazur@wez.uz.zgora.pl 


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 31-10-2018 12:38)