SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sustainable Development - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sustainable Development
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-SD-S18
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Maciej Dzikuć
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the subject is to provide knowledge about the problems of sustainable development, which affects the economy of the country and regions. The goal is also to develop practical skills in the preparation for the use of knowledge in their work.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

As part of its classes: Sustainable development at the global, national, regional and local levels. Contemporary economic, ecological and social trends. International agreements, legal solutions in the field of environmental protection. Social problems of sustainable development. Sustainable development in the management of enterprises and institutions. Indicators of sustainable development. Practical aspects of sustainable development on the basis of selected regions.

Metody kształcenia

Work from the source document, group work, problem-classical method, discussion, presentation.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Students are obliged to obtain a assessment from the evaluation classes. Assessment is subject to the preparation and presentation of the paper with a set theme using multimedia techniques, 20-30 minutes of presentation time. After speaking the paper is discussed and is assessed student activity led discussion.

The second exercise is subject to assessment method of a positive evaluation of screening test student knowledge of the assimilation theory presented the class, the correct response is required at least 60% of the questions. Written test is conducted on the basis of open-ended questions in the middle of the semester and at the end of the course.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 80 -
Łącznie 125 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

  1. Sachs J.D.: The Age of Sustainable Development, Columbia University Press, New York 2015.
  2. Strange T., Bayley A.: Sustainable Development, OECD, 2008.

Literatura uzupełniająca

1.     Mao J., Li C., Pei, Y., Xu L.: Circular Economy and Sustainable Development Enterprises, Springer, Hamburg, 2018.

2.     Friend G.: The Truth About Green Business, FT Press, New Jersey 2009.

 

Uwagi

Lecturer: m.dzikuc@wez.uz.zgora.pl


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 16-04-2018 21:27)