SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Management of Changes - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Management of Changes
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-MC-S18
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Marta Moczulska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Students develop skills in the management of change, which are placed in various types of business entities. They gain knowledge and practical skills in preparation for the changes in the organization, including: the recognition of employees resistance to change, take action to offset them, the choice of tactics and strategies for change.

Wymagania wstępne

Completion in the subject of human resource management, psychology of management

Zakres tematyczny

Content of lectures:
Definitions and the essence of the changes, the factors forcing changes, classification of changes. The relationship between management of changes and knowledge management process. Psychosocial consequences of change, conditions of employees reaction on changes; employees behavior to changes. Stages of change. Types of resistance to change. Lewin's model. The reasons for the resistance and methods of their prevention. Methods of eliminating resistance to change. Methods of forming a positive attitude of employees towards change. Models to facilitate the acceptance of change. Building support for change. Management of employee participation in the implementation of changes.

Content of class:
The factors forcing changes in organization. Psychosocial consequences of the changes. Behavior of employees towards changes and conditions of their reaction. Causes and types of resistance to change. Methods to prevent and eliminate resistance to change. Building support for change. Stages of change. Tactics of their implementation.

Metody kształcenia

Discussion, case study, team working,

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Conditions for class credition:

the solution of problem involving the implementation of specific change in a particular organization. Score depends on: assessment of the situation (complete), skills analysis and clarity of presentation. Students may obtain an assessment: identification of resistance to change; the designation of the methods to overcome resistance; and the choice of tactics change and determine stages of implementing the changes.
 

Conditions for lectures credition:

 exam with questions open. 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) - -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) - -
Łącznie - -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego - -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego - -
Łącznie - -

Literatura podstawowa

Drucker P., Innovation and Entrepreneurship.

Schlesinger L.A., Drucker J.P., Choosing Strategies for Change, JULY–AUGUST 2008.

Spector B., Implementing Organizational Change: Theory Into Practice. 

Articles in HBR

Literatura uzupełniająca

Johnson S., Who Moved My Cheese: An Amazing Way to Deal with Change in Your Work and in Your Life.

Stankiewicz J., The management of innovations in organisations, Management nr 1, Zielona Góra 1997, p. 12-25
Stankiewicz J., The Psycho-Sociological and Organisational Consequences of the Introduction of Robots. The Advisable Organizational Culture [in:] Proceedings of the Second International Workshop on Robot Motion and Control, Bukowy Dworek 2001, p. 311-316

Uwagi

Lecturer: m.moczulska@wez.uz.zgora.pl


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 16-04-2018 21:25)