SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Designing Logistics Systems - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Designing Logistics Systems
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-DLS-S18
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • mgr Beata Barnowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The acquisition of knowledge, competencies and skills in designing logistics systems.

Wymagania wstępne

Logistics, Management.

Zakres tematyczny

Design and simulation methods and techniques used to:

1. Analysis of the system and its environment, production and organizational structure of the company, internal material and information connections.

2. Shaping the logistic system - formulating the goals of the logistics system, separating supply chains, creating specialized transport and storage subsystems, information flow, etc.

3. Methods of planning flow in described logistics system.

4. Making measurements of logistic processes in described logistics system.

 

Metody kształcenia

Lectures with case studies.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Student's practical skills exam.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 75 -
Łącznie 125 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

  1. Zbigniew Korzeń, Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. T II. Projektowanie, Modelowanie, Zarządzanie, IliM 1999, Poznań.
  2. Saniuk S., Kłos S., Bzdyra K., Systemy wspomagania podejmowania decyzji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2006.

 

Literatura uzupełniająca

 

  1. Logistyka – czasopismo Instytutu Logistyki i magazynowania w Poznaniu

Uwagi

Lecturers:

b.barnowska@wez.uz.zgora.pl

p.szudra@wez.uz.zgora.pl


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 16-04-2018 21:20)