SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Methods for Researching of Surrounding the Enterprise - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Methods for Researching of Surrounding the Enterprise
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-MRSE-S18
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Anna Łobos
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

A purpose of the subject is examining phenomena, processes and conditioning coming from different dimensions of surrounding of enterprises influencing on functioning of a firm and economies. Students know methods being used to examine occurrences happening in surroundings of enterprises.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Classes: methods for analogies, analysis of cohort models, market tests, the Delphic method, the test of the economic situation, PEST and EPISTLE analysis, BCG, ADL, Mc Kinsey's Method, SWOT, Benchmarking, scenario analysis, extrapolation of the trend, examining the standard of living.

Lectures: students know the purpose of examining the macroenvironment of the enterprise. Moreover they find phenomena, processes and coming conditioning being received from different dimensions of surroundings for functioning of enterprises and economies. Students know methods for examining occurrences happening in surroundings of enterprises.

Metody kształcenia

Conventional lecture, solving problems, group work, classical problem method, discussion, brainstorming, exchange of ideas.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Conditions of ranking for exercises: a positive mark in the test (min. 60%) Conditions of ranking for lectures: a positive mark in the writing exam (min. 60%) .

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 70 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 70 -
Łącznie 140 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

  1. The teacher prepares suitable materials for students and gives them to the students a week before the lesson. Materials are prepared based on: Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym, redakcja naukowa Lesław Koćwin, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2006, Dittmann P. (2004), Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczne przedsiębiorstwa, Warszawa 1995, Metody prognozowania. Zbiór zadań, red. B. Radzikowska, Wydawnictwo AE, Wrocław 2000.

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Lecturer: a.gondek@wez.uz.zgora.pl


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 16-04-2018 21:11)