SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

European Valuation Standards - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu European Valuation Standards
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-EVS-S18
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Sławomir Kłosowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student is familiar with the real estate valuation methods and procedures according to EVS 2016.

Wymagania wstępne

None.

Zakres tematyczny

Introduction to EVS 2016. EVS 1 Market Value. EVS 2 Valuation Bases Other than Market Value. EVS 3 The Qulalified Valuer. EVS 4 The Valuation Process. EVS 5 Reporting the Valuation. European Union Legislation and Property Valuation.

Metody kształcenia

Group work, case study presentation, discussion.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Learning outcomes will be verified by evaluation of a project (sample valuation of a chosen real estate) and a final test.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 75 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 -
Łącznie 125 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

European Valuation Standards 2016, TEGoVA 2016, Eighth Edition.

Country-Specific Legislation and Practice, Country Chapter Germany, TEGoVA 2010.

Country-Specific Legislation and Practice, Country Chapter France, TEGoVA 2011.

Country-Specific Legislation and Practice, Country Chapter United Kingdom, TEGoVA 2010. 

Literatura uzupełniająca

Kucharska-Stasiak E., (2014): Reproduction of Real Estate Methodology in Practice. An Attempt at Identifying Sources of Divergences, Real Estate Management and Valuation, vol. 22, no 2.

Uwagi

Lecturer: s.klosowski@wez.uz.zgora.pl


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 16-04-2018 21:29)