SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia administracji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia administracji
Kod przedmiotu 08.3-WX-AdP-HA-W-14_pNadGenPIDB3
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Bernadetta Nitschke -Szram, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z naukowymi koncepcjami kształtowania administracji oraz historią ewolucji form zarządzania państwem.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Przedmiot historii administracji, podstawowe pojęcia, zakres chronologiczny i rzeczowy; Przybliżenie głównych tendencji rozwoju zarządzania państwem; Prezentacja najważniejszych kierunków rozwoju myśli administracyjnej; Ukazanie relacji zachodzących między ideami, teoriami i instytucjami prawno-ustrojowymi; Administracja tworzona dla doraźnych potrzeb (od despocji wschodnich do monarchii stanowej); Administracja okresu oświecenia; Administracja oświeconego absolutyzmu; Kameralistyka i policystyka; Tworzenie i główne tendencje rozwoju administracji we Francji, Anglii, Niemczech, Austrii i Stanach Zjednoczonych; Administracja na ziemiach polskich w okresie zaborów; Administracja w Polsce w latach 1918-1939; Administracja w Polsce w latach wojny i okupacji 1939-1945; Administracja w Polsce w latach 1944-1989; Administracja post-socjalistyczna w Polsce po 1989 roku.

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest pisemne kolokwium.

Literatura podstawowa

1. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2005.

2. M. Szczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

1. J. Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 1998.

2. A. Bereza, G. Smyk, W. Tekley, A. Wrzyszcz, Historia administracji w Polsce 1764-1989. Wybór źródeł, Warszawa 2006.

3. G. Górski, Historia administracji, Warszawa 2010.

4. H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 1996.

5. D. Janicka, Ustrój administracji nowożytnej w Europie, Toruń 2002.

6. T. Maciejewski, Historia administracji, Warszawa 2006.

7. D. Malec, J. Malec, Historia administracji i mysli administracyjnej, Kraków 2000.

8. S. Rogowski, Historia ustroju i prawa w Polsce 1918-1989. Wybór źródeł, Warszawa 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)