SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo konstytucyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo konstytucyjne
Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-PK-W-14_pNadGenXDJT5
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Piotr Kapusta
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciami i instytucjami prawa konstytucyjnego. Student powinien: rozumieć znaczenie zasad ustroju; rozróżniać akty prawa powszechnie obowiązującego od aktów kierownictwa wewnętrznego; znać instytucje demokracji bezpośredniej; znać podstawowe elementy prawa wyborczego; znać organy państwowe i ich kompetencje.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Podstawowe wiadomości o prawie konstytucyjnym i ustroju państwowym
 2. Konstytucja i inne źródła prawa konstytucyjnego
 3. Demokratyczne państwo prawne
 4. Konstytucyjne zasady ustroju społeczno-gospodarczego
 5. Zasada zwierzchnictwa narodu
 6. Gwarancje praw i wolności oraz status prawny jednostki
 7. Zasada podziału władz
 8. Organy państwowe w RP i ich kompetencje
 9. Samorząd

Metody kształcenia

 1. Wykład konwencjonalny
 2. Wykład z prezentacją multimedialną
 3. Dyskusja
 4. Analiza tekstów aktów prawnych
 5. Praca w grupach
 6. Rozwiązywanie kazusów

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład kończy się egzaminem. Egzamin ustny lub pisemny. W przypadku egzaminu pisemnego składać się on będzie z trzech równoważnych i osobno ocenianych części, z których każda powinna zostać zaliczona na co najmniej ocenę dostateczną; część 1 – test znajomości tekstów aktów prawnych: 30 pytań jednokrotnego wyboru; część 2 – dwa pytania otwarte opisowe (każde z pytań na co najmniej ocenę dostateczną); kazus.

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem z oceną. Kolokwium ustne lub pisemne. W przypadku kolokwium pisemnego składać się ono będzie z trzech równoważnych i osobno ocenianych części, z których każda powinna zostać zaliczona na co najmniej ocenę dostateczną; część 1 – test znajomości tekstów aktów prawnych: 30 pytań jednokrotnego wyboru; część 2 – dwa pytania otwarte opisowe (każde z pytań na co najmniej ocenę dostateczną); kazus. Ocena końcowa z ćwiczeń uwzględnia wynik kolokwium, odpowiedzi ustne, zaangażowanie studenta podczas zajęć oraz aktywność naukową związaną z prawem konstytucyjnym (np. czynny udział w konferencjach naukowych, publikacje).

Ocena końcowa z przedmiotu – zgodnie z Regulaminem studiów.

Literatura podstawowa

 1. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2017;
 2. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2017;
 3. Konstytucja RP.

Literatura uzupełniająca

 1. B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2007
 2. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 1012
 3. K. Complak, Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wrocław 2007
 4. P. Sarnecki (red.), Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, Warszawa 1997
 5. M. Zubik (red.), Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2008
 6. W.J. Wołpiuk (red.), Spór o suwerenność, Warszawa 2001
 7. K. Działocha (red.), Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP, Warszawa 2005
 8. S. Wronkowska (red.), Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP, Warszawa 2006

Również inna literatura z zakresu prawa konstytucyjnego, jak też na bieżąco analizowane podczas zajęć orzeczenia TSUE, ETPC, TK, SN, sądów powszechnych i administracyjnych oraz aktualne teksty ustaw stanowiących podstawę rozważań podczas zajęć.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 05-04-2018 12:49)