SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Instytucje i prawo Unii Europejskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Instytucje i prawo Unii Europejskiej
Kod przedmiotu 10.7-WX-AdP-IIPUE-W-14_pNadGenIP78E
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Joanna Osiejewicz
 • dr hab. Izabela Wróbel, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem poznawczym modułu jest:

 • zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dot. funkcjonowania UE,
 • przekazanie podstawowych informacji na temat instytucji i prawa UE oraz implementacji prawa UE w polskim porządku prawnym.

          Celem dydaktycznym jest opanowanie informacji dotyczących :

 • podstaw prawa UE,
 • zasad funkcjonowania instytucji unijnych.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawoznawstwa.

Zakres tematyczny

Forma zajęć – wykład

 1. Geneza i charakter Unii Europejskiej  
 2. Najważniejsze reformy ustrojowe Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony 
 3. Instytucje Unii Europejskiej
  • Parlament Europejski  
  • Rada Europejska         
  • Rada   
  • Komisja Europejska    
  • Trybunał Sprawiedliwości       
  • Europejski Bank Centralny
  • Trybunał Obrachunkowy                     
 4. Cechy prawa UE.

5.Źródła prawa UE, tworzenie, stosowanie i kontrola przestrzegania prawa UE.

Forma zajęć – ćwiczenia

1. Stosowanie prawa UE na poziomie krajowym.

2. Kontrola przestrzegania prawa UE na poziomie krajowym.

3. Współpraca państw członkowskich i instytucji unijnych przy tworzeniu i egzekwowaniu prawa UE

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, praca z książką, praca z dokumentami źródłowymi, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie kazusów.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin pisemny (wykład). Weryfikacja przygotowania do ćwiczeń w formie bieżących sprawdzianów wiedzy i oceny aktywności na ćwiczeniach podczas referatów, dyskusji i prac w grupach, ocena sposobu rozwiązania kazusów (ćwiczenia). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu. Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%).

Literatura podstawowa

Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej . Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca

1.Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, C.H.BECK, Warszawa 2011.

2.Barcik J., Wentkowska Prawo europejskie, C.H.BECK, Warszawa 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)