SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy socjologii i metody badań socjologicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy socjologii i metody badań socjologicznych
Kod przedmiotu 14.2-WX-AdP-PSIMBS-W-14_pNadGenAEXHH
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z istotą socjologicznej analizy zjawisk, procesów i struktur społecznych. Przedstawienie i interpretacja zasadniczych pojęć, koncepcji i teorii socjologicznych.

Wyjaśnienie specyfiki dostrzegania i interpretowania różnorodnych zjawisk społecznych i kulturowych zachodzących we współczesnym świecie.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu propedeutyki nauki o społeczeństwie.

Podstawowa wiedza o współcześnie zachodzących procesach społecznych i kulturowych w Polsce i świecie oraz podstawowa umiejętność ich interpretacji.

Zakres tematyczny

1. Przedsocjologiczna refleksja nad społeczeństwem. Społeczne i intelektualne przesłanki narodzin socjologii. August Comte i jego zasługi dla powstania socjologii. Rozwój socjologii (Herbert Spencer, Emil Durheim, Karol Marks, Max Weber).

2. Socjologia jako nauka: przedmiot zainteresowań, działy socjologii, metody badań. Socjologia a inne nauki społeczne. Socjologia a praktyka społeczna.

3. Koncepcje człowieka i istoty człowieczeństwa. Człowiek a natura. Człowiek a kultura.

4.Socjalizacja jako podstawowy proces społeczny. Główne koncepcje socjalizacji. Przebieg procesu socjalizacji wg. G.H. Meada. Podstawowe mechanizmy procesu socjalizacji.

5. Grupy społeczne jako składniki społeczeństwa. Mechanizm kształtowania się grup. Struktura grupy. Rodzaje grup społecznych.

6. Więź społeczna i jej rola w systemie społecznym. Proces tworzenia się  więzi. Komponenty więzi. Typy więzi (naturalna, zrzeszeniowa, stanowiona). Rozpad więzi. Organizacja i dezorganizacja społeczna. Koncepcje ładu społecznego.

7. Instytucje społeczne i i ich rola. Pojęcie instytucji i instytucjonalizacji w socjologii. Instytucje społeczne jako forma organizacji działań społecznych. Warunki skutecznego funkcjonowania instytucji. Rodzaje instytucji

8. Struktura społeczna. Komponenty struktury społecznej i ich zmienność w systemach współczesnych.

9. Ewolucja podejść empirycznych w socjologii. Metody badań społecznych i ich charakterystyka.

10. Techniki badawcze w socjologii: omówienie podstawowych zalet i ograniczeń.

 

Metody kształcenia

Wykład z elementami aktywizacji słuchaczy (krótkie dyskusje na wybrane zagadnienia) oraz z wykorzystaniem prezentacji tematycznych.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie w formie pisemnej lub ustnej. Co najmniej 50% punktów na ocenę pozytywną.

Literatura podstawowa

  1. Giddens, A., 2004, Socjologia, PWN, Warszawa
  2. Goodman, N., 1997, Wstęp do socjologii, Zysk i S-ka, Poznań
  3. Sztompka P., 2002, Socjologia, Znak, Kraków
  4. Szacka B., 2003, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Bauman, Z., 1990, Socjologia, Zysk i  S-ka, Poznań

Berger, P.L.,1988, Zaproszenie do socjologii, PIW,  Warszawa

Kłoskowska, A., 1984, Kultura masowa, PWN, Warszawa

Ossowski S., 1983, O osobliwościach nauk społecznych, PWN, Warszawa

Ossowski, S., 1986, O strukturze społecznej, PWN, Warszawa

Socjologia. Lektury, 2005, (red.) Sztompka P., Kucia M., Znak, Kraków

Szacka B., 2003, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa

Szczepański, J., 1970, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa

Turner, J.H., 1998, Socjologia. Koncepcje i zastosowania. Zysk i S-ka, Poznań

Znaniecki, F., 1988, Wstęp do socjologii, PWN, Warszawa.

Znaniecki, F., 1974, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, PWN, Warszawa

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)