SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo zabezpieczeń społecznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo zabezpieczeń społecznych
Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-PZS-W-14_pNadGenRQL3S
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Sławomir Maciejewski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Przygotowanie studentów do rozumienia istoty i charakteru funkcjonowania władzy wykonawczej w państwie demokratycznym. Student poznaje w systematycznym ujęciu regulacje statuujące podstawowe instytucje polskiego prawa zabezpieczenia społecznego oraz zapoznaje się z teoretycznymi poglądami nauki i wybranymi orzeczeniami Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego w sprawach z zakresu zabezpieczenia społecznego. Zapoznanie studentów z kwalifikacją poszczególnych typów polityki zabezpieczenia społecznego w Polsce i Unii Europejskiej.

Wymagania wstępne

Student powinien znać podstawowe zasady ustroju  III Rzeczypospolitej Polskiej, posiadać wiedzę o systemie politycznym i jego podstawowych komponentach, rozumieć miejsce polityki społecznej i systemu ubezpieczeń społecznych w strukturze działań podmiotów publicznych. Wymagania literaturowe: nauka prawa konstytucyjnego, nauka prawa administracyjnego,  nauki polityczne, ogólna wiedza z zakresu polityki społecznej.

Zakres tematyczny

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu polityki społecznej i systemu ubezpieczeń społecznych, zakres polityki społecznej, rozwój, doktryny i modele, skale
 2. Polityka społeczna a polityka gospodarcza, cele zrównoważonego rozwoju a polityka społeczna, kryteria pomiaru, perspektywy i zagrożenia rozwoju społecznego
 3. Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej i kształtowanie procesów ludnościowych
 4. Potrzeby i ich diagnozowanie
 5. Polityka zdrowotna i zabezpieczenie zdrowotne. Systemy ochrony zdrowia i ich finansowanie
 6. Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju
 7. Zatrudnienie i rynek pracy. Cele i funkcje zatrudnienia, bezrobocie, skutki społeczne
 8. Zabezpieczenie społeczne – idee, rozwój, ryzyka społeczne, standardy międzynarodowe, rozwiązania polskie
 9. System ubezpieczenia społecznego, przedmiot i zakres, funkcje celowe
 10. Pomoc społeczna – zadania, kompetencje, organizacja, finansowanie świadczeń pomocy społecznej
 11. Demograficzne starzenie się społeczeństw – systemy emerytalne, finansowanie opieki długoterminowej

Metody kształcenia

wykład problemowy,

techniki multimedialne,

praca na aktach prawnych i dokumentach,

dyskusja dydaktyczna

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium zaliczeniowe w formie zagadnień problemowych

Test  końcowy na który składają się pytania jednokrotnego wyboru,  pytania otwarte oraz zagadnienia do uzupełnienia

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna z egzaminu i kolokwium. W przypadkach granicznych decydujące znacznie dla wyrównania oceny ma wynik z egzaminu.

Literatura podstawowa

 1. G..Firlit- Fesnak i M. Szylko – Skoczny Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, G, Warszawa 2016
 2. I. Jędrasik-Jankowska: Pojęcia i kon.
 3. J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze 2007strukcje prawne zabezpieczenia społecznego, Warszawa 2010
 4.  W. Muszalski: Prawo socjalne, Warszawa 2007
 5. G. Uścińska: Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, IPiSS, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca

1.  M. Lavalette i A. Pratt, Polityka społeczna. Teorie, podziały, Warszawa 2010

2. R. Garbiec,  Zabezpieczenie społeczne. Istota i elementy systemu, Częstochowa 2008

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)