SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe II
Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-SD02-S-14_pNadGenI32R1
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 10
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Piotr Mysiak
 • dr Norbert Banaszak
 • dr Maciej Kłodawski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie seminarzystów do korzystania z literatury naukowej, przepisów prawnych i orzecznictwa w celu samodzielnego opracowania pod względem treści i formy tematu pracy dyplomowej zgodnie z przepisami chroniącymi prawa autorskie oraz pomoc dydaktyczna w przygotowaniu się seminarzystów do egzaminu dyplomowego.

Wymagania wstępne

 • Ogólna wiedza z zakresu nauk o administracji i nauk prawnych.
 • Ogólna wiedza na temat metodologii pracy naukowej, analizy źródeł informacji, metod gromadzenia informacji oraz technik analizy i interpretacji zjawisk.

Zakres tematyczny

W ramach zajęć seminaryjnych realizowane są następujące zagadnienia:

 • metodyka przygotowania pracy dyplomowej,
 • ustalenia brzmienia i zakresu tematu, systematyki materiału,
 • wskazówki praktyczne związane z gromadzeniem przepisów prawnych, literatury, orzecznictwa, innych materiałów, z regułami wykorzystania ich w rozważaniach, cytowania, omawiania, zajmowania własnego stanowiska wobec poglądów lub rozwiązań prawnych, z zachowaniem wymagań dotyczących formy tekstu pracy dyplomowej,
 • przekazywanie bieżącej informacji prawnej i bibliograficznej w odniesieniu do poszczególnych lub wszystkich tematów prac dyplomowych,
 • sprawowanie kontroli postępów pracy nad tematem pracy dyplomowej,
 • analiza pracy dyplomowej przygotowywanej przez studenta, poczynając od wybranych fragmentów opracowań do wstępnej oceny gotowej pracy złożonej w celu uzyskania zaliczenia seminarium,
 • przekazywanie wiadomości dotyczących przedmiotu i przebiegu egzaminu dyplomowego.

Metody kształcenia

 • seminarium,
 • praca w grupach,
 • dyskusja dydaktyczna,
 • metoda aktywizująca,
 • analiza źródeł rozwiązywanie problemów praktycznych,
 • przygotowanie prac pisemnych i ich elementów.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena postępów realizacji pracy dyplomowej.

Forma i warunki zaliczenia: Pozytywne oceny semestralne i napisanie pracy dyplomowej.

Literatura podstawowa

 1. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław, wydania najnowsze.
 2. J. Apanowicz, Zarys metodologii prac dyplomowych i magisterskich z organizacji i zarządzania, Gdynia 1997.
 3. A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2000.
 4. Literatura z zakresu tematyki pracy dyplomowej skonsultowana z prowadzącym seminarium.

Literatura uzupełniająca

J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław - Warszawa - Kraków 1967.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)