SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Surdopedagogika - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Surdopedagogika
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-SURDO
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Małgorzata Kozłowska
 • dr Katarzyna Kochan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie ze specyfiką funkcjonowania osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, perspektywami edukacyjnymi i rehabilitacyjnymi. Zapoznanie z terminologią surdopedagogiczną. Zapoznanie  z czynnikami warunkującymi kształtowanie  i rozwój mowy dziecka z uszkodzonym narządem słuchu. Uwrażliwienie na  ograniczenia i specyfikę pracy edukacyjnej osób  z uszkodzonym narządem słuchu.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza dotycząca dziecka z niepełnosprawnością i jego możliwości. Umiejętność współpracy z osobami z niepełnosprawnością.

Zakres tematyczny

Wykłady

1) Surdopedagogika – pojęcie, klasyfikacja, etiologia. 2) Psychospołeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością narządu słuchu. 3) Edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnym narządem słuchu.

Ćwiczenia

1) Specyfika rozwoju psychoruchowego dziecka  z uszkodzonym narządem słuchu. 2) Najnowsze ustalenia dotyczące terminologii stosowanych w przypadku zaburzeń słuchu. 3) Edukacja dzieci z niepełnosprawnością narządu słuchu w szkolnictwie specjalnym, ogólnodostępnym, integracyjnym. 4) Potrzeby edukacyjne dziecka z uszkodzonym narządem słuchu w zależności od stopnia ubytku słuchu. 5) Założenie organizacyjne klasy integracyjnej. 6) Sposoby organizacji pomocy, skierowanej do ucznia z uszkodzonym narządem słuchu w szkole masowej. 7) Rehabilitacja osób z implantami.

Metody kształcenia

Wykłady

Wykład konwencjonalny, wykład z pokazem, wykład konwersatoryjny, dyskusja.

Ćwiczenia                                              

Praca z książką, klasyczna metoda problemowa, metody ekspresyjne.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady

Ocena z egzaminu.

Ćwiczenia

Średnia ocen uzyskanych z aktywności na zajęciach, udziału w dyskusji, kolokwium, pracy zaliczeniowej przygotowanej w zespołach.

Ocena z przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń i wykładów. Oceną końcową jest średnia ocen z wykładów i ćwiczeń.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 50
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

 1. Cieszyńska J., Nauka czytania krok po kroku, Kraków 2001.
 2. Cieszyńska J., Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego, Kraków 2001.
 3. Emiluta-Rozya D., Wymowa dzieci niedosłyszących, [w:] Głuchota a język, red. S. Grabias, Lublin 1994.
 4. Gałkowski T., Zaburzenia słuchu, [w:] Diagnoza i terapia zaburzeń mowy, red. T. Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zalewski, Lublin 1993.
 5. Krakowiak K., Fonogesty – gesty wspomagające odczytanie wypowiedzi z ust: poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców dzieci niesłyszących, Lublin 1986.
 6. Moje dziecko nie słyszy: materiały dla rodziców dzieci z wadą słuchu, red. J. Kobosko, Warszawa 1999.
 7. Szczepankowski B., Niesłyszący, Głusi, Głuchoniemi: wyrównywanie szans, Warszawa 1999.Trychomiuk A., Wymowa dzieci niesłyszących, Lublin 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Gunia G., Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy: wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej, Kraków 2013.
 2. Listy o wychowaniu dziecka głuchego: poradnik dla rodziców, Warszawa 1982.
 3. Listy o wychowaniu dziecka z wadą słuchu: poradnik dla rodziców dzieci najmłodszych (z. 1-10), Warszawa 1995.
 4. Lowe A., Rozwijanie słuchu w zabawie, Warszawa 1983.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)