SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-PKKOM
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Aneta Rudzińska-Rogoża
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wyposażenie w wiedzę i umiejętności dotyczące rozpoznawania specyficznych trudności w uczeniu się, ich wieloczynnikowych uwarunkowań oraz dostosowania form pomocy specjalistycznej.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

1) Przedmiot i podstawowe pojęcia pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej. 2) Rozwój psychoruchowy dziecka – podstawowe modele. 3) Biologiczne i społeczne przyczyny zaburzeń rozwoju psychoruchowego dziecka. Istota procesu czytania i pisania. 3) Sytuacja dziecka z trudnościami w uczeniu się w środowisku szkolnym i rodzinnym. 4) Wpływ trudności w uczeniu się na zachowanie i osobowość dziecka. 5) System pomocy dzieciom z trudnościami w uczeniu się.

Ćwiczenia

1) Funkcje percepcyjno-motoryczne uczestniczące w procesie czytania i pisania. 2) Charakterystyka specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia). 3) Specyficzne trudności w uczeniu się a zaburzenia współwystępujące (ADHD, ADD, zaburzenia integracji sensorycznej). 4) Organizacja pomocy specjalistycznej dla dzieci z trudnościami w uczeniu się – podstawy prawne. 5) Rola rodziny w przezwyciężaniu trudności w uczeniu się.

Metody kształcenia

Wykłady

Wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny.

Ćwiczenia

Dyskusja, praca w grupach, indywidualna prezentacja problematyki.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady

Egzamin pisemny obejmujący treści prezentowane na wykładach.

Ćwiczenia

Ocena przygotowania i aktywnego udziału w zajęciach. Kolokwium z treści realizowanych na zajęciach. Oceną końcową z ćwiczeń jest średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych.

Ocena z przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wykładów i ćwiczeń. Oceną końowaą z przedmiotu jest średnia ocen z wykładów i ćwiczeń.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 35 50
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

  1. Bogdanowicz M., Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa 1991.
  2. Bogdanowicz M., Adryjanek A., Uczeń z dysleksją w szkole, Gdynia 2004.
  3. Bogdanowicz M., Adryjanek A., Rożyńska M., Uczeń z dysleksją w domu, Gdynia 2007.
  4. Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole: poradnik dla nauczycieli, Warszawa 1989.
  5. Gruszczyk-Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa 1992.
  6. Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 1995.
  7. Kołakowski A., Wolańczyk T., Pisula A., ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej, Gdańsk 2007.
  8. Werning R., Lutje-Klose B., Pedagogika trudności w uczeniu się, Gdańsk 2009.

Literatura uzupełniająca

1.  Sawa B., Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, Warszawa 1994.

2.  Sinica M., Rudzińska-Rogoża A., W kręgu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania, Zielona Góra 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)