SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metoda Dobrego Startu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metoda Dobrego Startu
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-PWMDS- 16
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Tomasz Fetzki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z założeniami i strukturą metody dobrego startu oraz jej modyfikacjami. Kształtowanie u studentów umiejętności opracowywania scenariuszy i realizacji zajęć terapeutyczno-rewalidacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem metody dobrego startu.

Wymagania wstępne

Wiedza z subdyscyplin pedagogiki specjalnej dotycząca swoistych właściwości dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zakres tematyczny

Konwersatoria

1) Geneza, cel i założenia metody dobrego startu. Struktura zajęć realizowanych metodą dobrego startu. 2) Organizacja zajęć i niezbędne pomoce dydaktyczne. 3) Efektywność stosowania metody dobrego startu. 4) Modyfikacje metody dobrego startu: Piosenki do rysowania; Piosenki i znaki; Piosenki i litery (Alfabet piosenek, Śpiewane litery, Piosenki na literki, Od piosenki do literki). 5) Zasady opracowywania konspektu zajęć prowadzonych metodą dobrego startu. 6) Analiza przygotowywanych przez studentów konspektów i omawianie realizowanych przez nich zajęć terapeutyczno-rewalidacyjnych dla różnych grup uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prowadzonych metodą dobrego startu.

Metody kształcenia

Konwersatoria

Pokaz, dyskusja, warsztaty.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Konwersatoria

Średnia ocen z: 1) Opracowania konspektu zajęć terapeutyczno-rewalidacyjnych z wykorzystaniem metody dobrego startu. Kryteria oceny konspektu od 2 do 5 za: a) poprawność metodyczną, b) odpowiedni dobór ćwiczeń, zadań do rodzaju specjalnych potrzeb edukacyjnych ich uczestników, c) atrakcyjność zajęć, d) środki edukacyjne; 2) Realizacja zaprojektowanych zajęć warsztatowych. Kryteria oceny zajęć od 2 do 5 za: a) poprawność metodyczną, b) komunikatywność przekazu zadań, c) atrakcyjność zajęć, d) umiejętność zdyscyplinowania uczestników; e) umiejętność dokonania samooceny przeprowadzonych zajęć pod kątem ich walorów i mankamentów.

Ocena z przedmiotu

Oceną z przedmiotu jest ocena z konwersatoriów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 25
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 1. Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu w pracy z dzieckiem od 5 do 10 lat, Warszawa 1989.
 2. Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E., Od piosenki do literki, Gdańsk 1987. 
 3. Bogdanowicz M., Szlagowska D, Metoda dobrego startu: piosenka do rysowania, Gdańsk 2001.
 4. Bogdanowicz M., Szlagowska D, Metoda dobrego startu: piosenki do rysowania – ćwiczenia, Gdańsk 2001.
 5. Bogdanowicz M., Tomaszewska M., Piosenki na literki, Gdańsk 1994.

Literatura uzupełniająca

 1. Bogdanowicz M., Integracja percepcyjno-motoryczna a specjalne trudności w czytaniu, Gdańsk 1987. 
 2. Bogdanowicz M., Ruch i piosenka dla najmłodszych. Zabawy z dziećmi dla rodziców i nauczycieli, Gdańsk 2001.
 3. Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 2001.
 4. Krakowińska J., Śpiewane litery, [w:] Poradnictwo wychowawczo-zawodowe, red. W. Brejnak, Warszawa 1980.
 5. Metoda Dobrego Startu w profilaktyce i rehabilitacji dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, red. D. Zakrzewska D., Białystok 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)