SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka terapii pedagogicznej z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka terapii pedagogicznej z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-MTPSP
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Aneta Rudzińska-Rogoża
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 60 4 60 4 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z procedurą diagnostyczną i metodami pracy terapeutycznej z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Przygotowanie do projektowania i realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w placówce oświatowej.

Wymagania wstępne

Podstawy terapii pedagogicznej, pedagogiki specjalnej, pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej.

Zakres tematyczny

Konwersatoria

1) Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się. 2) Formy i rodzaje ćwiczeń funkcji percepcyjno-motorycznych (wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, kinestetyczno-ruchowych). 3) Ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania i pisania. 4) Ćwiczenia wspomagające myślenie i umiejętności matematyczne. 5) Organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. 6) Opracowanie ramowych programów terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 7) Kierunki współpracy z rodzicami dzieci z trudnościami w uczeniu się – propozycje rozwiązań praktycznych.

Metody kształcenia

Konwersatoria

Metoda projektu, metoda indywidualnych przypadków, praca w grupach, dyskusja.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Konwersatoria

Ocena przygotowania i aktywnego udziału w zajęciach, kolokwium z treści realizowanych na zajęciach, przygotowanie ramowych programów terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Ocenę łączną z przedmiotu będzie stanowić średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

Ocena z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu stanowi ocena z konwersatoriów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 50
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 50
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

  1. Barańska M., Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci 6-9 letnich, Gdańsk 2014.
  2. Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii, Gdańsk 2011.
  3. Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole: poradnik dla nauczycieli, Warszawa 1989.
  4. Franczyk A., Krajewska K., Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju, Kraków 2003.
  5. Mickiewicz J., Dysleksja rozwojowa: podstawy diagnozy i terapii, Toruń 2011.
  6. Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji, red. A. Rudzińska-Rogoża, Kraków 2011.

Literatura uzupełniająca

  1. Karaskowa V., Zabawy ruchowe, Gdańsk 2007.
  2. Trudności w czytaniu i pisaniu, red. I. Pietras, Warszawa 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)