SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-PWFPP
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Tomasz Fetzki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wymagania wstępne

Wiedza z subdyscyplin pedagogiki specjalnej dotycząca swoistych właściwości dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zakres tematyczny

Wykłady

1) Akty prawne regulujące zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 2) Obszary pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole. 3) Podmioty udzielające pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 4) Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu: zajęcia specjalistyczne (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; logopedyczne; socjoterapeutyczne lub inne o charakterze terapeutycznym); zajęcia rozwijające uzdolnienia; porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli. 5) Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; zajęcia specjalistyczne (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; logopedyczne; socjoterapeutyczne lub inne o charakterze terapeutycznym); klasy terapeutyczne; zajęcia rozwijające uzdolnienia; zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery zawodowej; porady i konsultacje dla uczniów; porady konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli. 6) Zasady planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w szkole. 7) Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku edukacyjnym.

Metody kształcenia

Wykłady

Wykład, pokaz, dyskusja.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady

Egzamin pisemny z problematyki wykładów. Kryteria ocen: niedostateczny (0-50%); dostateczny (51-60%), dostateczny plus (61-70%); dobry (71-80%); dobry plus (81-90%); bardzo dobry (91-100%)

Ocena z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z wykładów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 18
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 32
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 1. Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik, Warszawa 2010.
 2. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli, Warszawa 2010.
 3. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe: cz. 1 i 2. Warszawa 2010.
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania
  i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. 2010, Nr 228, poz. 1487 z późniejszymi zmianami.
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielaniai organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. 2013, poz. 532.

Literatura uzupełniająca

 1. Głodkowska J., Model kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – różnice nie mogą dzielić, [w:] Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, cz. 1, Warszawa 2010.
 2. Wiszejko-Wierzbicka D., Specjalne potrzeby ucznia czy szkoły? Przewodnik po edukacji włączającej pomocą w rozwijaniu kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły. „Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania” 2012, nr 4.
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych, Dz.U. 2012, poz. 982.
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, Dz.U. 2012, poz. 981.
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, Dz.U. 2015, poz. 843.
 6. Ustawa Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,  Dz.U. 2004, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)